Försäkringar och riskhantering

Det statliga försäkringssystemet ska tillgodose statliga myndigheters behov av försäkringsskydd och stöd i riskhanteringsarbetet. 

Även stiftelser med statlig anknytning kan utnyttja det interna systemet för riskfinansiering och skadereglering.

Student, doktorand och elev

Kammarkollegiet ansvarar för försäkringar som riktar sig till studenter (i Sverige, vid utlandsstudier och inresande studenter), försäkringar för doktorander och en försäkring för elever på yrkesprogram på gymnasieskolan. 

Tjänsteresor och utlandsarbete

Kammarkollegiet erbjuder olika försäkringar som gäller vid tjänsteresor och utlandsstationering. Utförlig information och blanketter hittar du på respektive sida.

Personskade­försäkring

Personskadeförsäkringarna riktar sig till myndigheter som bedriver arbetsmarknadsåtgärder, grundläggande militär utbildning och frivilligtjänst. Det finns även ett personskadeskydd via Försäkringskassan.

 

Grupp­ och individförsäkring

Grupp- och individförsäkringen kallas även för GIF. Det är en försäkring som en myndighet kan teckna för utländska personer eller grupper som har anknytning till myndigheten och som saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd.

Narkolepsi

Staten betalar ersättning för skada till personer som fått narkolepsi, som med övervägande sannolikhet orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix. Kammarkollegiet handlägger ärenden om den statliga ersättningen.

Fordonsförsäkring

Kammarkollegiet ansvarar för tre försäkringar för motorfordon: trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter även personskador på förare och passagerare i det försäkrade fordonet samt skador på personer som körs på av fordonet.

Verksamhets­relaterade försäkringar

Kammarkollegiet ansvarar för statliga myndigheters försäkringar inom områdena konsultansvar, luftfartyg, skepp och transportansvar. 

Riskhantering

Riskhantering är det övergripande arbetet med att hantera de risker och möjliga skador som en myndighet kan vålla eller drabbas av.