Stiftelser och permutation

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. Vi prövar även ändringar av föreskrifter i gåvobrev och testamenten. Att ändra en stiftelses föreskrift kallas permutation.
Stiftelser
En stiftelse får i de flesta fall inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av Kammarkollegiet eller länsstyrelsen.
Permutation i övrigt
Kammarkollegiet prövar även ändringar i föreskrifter i till exempel gåvobrev och testamenten som inte rör stiftelser.