Miljörätt

Kammarkollegiet för det allmännas talan i miljödomstolen. Vi tillvaratar miljöintressen och andra allmänna intressen enligt miljöbalken.
Prövning enligt miljöbalken
Kammarkollegiet kan föra talan i tillståndsprövningar samt initiera omprövningar och återkallelser av tillstånd.
Ramdirektivet för vatten
Kammarkollegiet har uppdrag att ta fram underlag och strategier till vattenmyndigheterna.