Ersättning och skadestånd

Kammarkollegiet beslutar vem som har rätt till ersättning från staten i vissa ärenden.

Ärendena gäller brott mot vissa författningar, t.ex. miljöbalken, jordabalken, fastighetsbildningslagen, lagen om företagsinteckning och förordningen om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Många ärenden gäller lagfartskapningar.

Vad är lagfartskapning?

En lagfartskapning innebär att en person får lagfart på en fastighet som han eller hon inte äger med hjälp av en förfalskad köpehandling. Syftet är ofta att använda fastigheten som pant vid lån.

Kontrollera fastighetsregistret och polisanmäl

Om du misstänker att din fastighet är kapad ska du kontrollera uppgifterna om ägare i fastighetsregistret hos Lantmäteriet. Om någon annan är registrerad som ägare – anmäl genast brottet till polisen.

Om Lantmäteriet nyligen har fattat beslut om ändrad lagfart kan du överklaga så att beslutet upphävs. Hur du överklagar framgår av beslutet. Annars krävs att tingsrätten avgör vem som är den rätta ägaren. Med stöd av avgörandet kan Lantmäteriet sedan rätta till uppgifterna i fastighetsregistret.

Kammarkollegiet beslutar om ersättning

Du kan få ersättning av staten för dina kostnader att få lagfarten undanröjd. Beslutet fattas av Kammarkollegiet.

Exempel på kostnader som ersätts är avgiften för stämningsansökan till tingsrätten och advokatkostnader för processen i domstolen. Däremot ersätter staten inte kostnader för att undanröja pantbrev eller kompensation för sveda och värk. Staten kan inte heller hjälpa till att göra polisanmälan.

Så här ansöker du om ersättning

  1. Ange dina kontaktuppgifter.
  2. Beskriv kortfattat vad som har hänt.
  3. Skicka med en kopia av avgörandet som upphäver lagfartsbeslutet. Det måste finnas en stämpel som visar att domen/beslutet har vunnit laga kraft.
  4. Skicka med ett utdrag ur fastighetsregistret från ansökningsdagens datum.
  5. Ange uppgifter om kontonummer och bank dit eventuell ersättning ska betalas ut.
  6. Skicka ansökan till

Kammarkollegiet

Box 2218

103 15 Stockholm