Avveckla dödsbo

Allmänna arvsfonden ärver egendom efter personer som saknar släktarvingar och som inte har upprättat något testamente. Kammarkollegiet företräder Allmänna arvsfonden så snart det är utrett att arvsfonden är legal arvinge och dödsbodelägare.

Socialtjänsten i den kommun där den avlidne hade sin hemvist har utredningsansvaret och inhämtar en släktutredning från landsarkivet. Den som vill anmäla ett dödsfall till Kammarkollegiet måste därför säkerställa, lämpligen med socialtjänstens hjälp, att det saknas andra arvsberättigade släktingar än Allmänna arvsfonden innan dödsfallet anmäls till Kammarkollegiet. 

Efter att en anmälan kommit in till Kammarkollegiet utser kollegiet vid behov en god man som företräder fonden vid boutredningen och sköter det praktiska arbetet med boet.

Anmälan om dödsfall
Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än arvsfonden ska den som har hand om boet anmäla detta till Kammarkollegiet.
Gode mannens ansvar
Den gode mannen ska se till att den avlidnes egendom säljs och att skulder betalas.
Fastigheter och bostadsrätter
Fastigheter och bostadsrätter som tillfallit arvsfonden ska säljas så snart som möjligt