Nyheter

Eventuell lagändring ger sämre konsumentskydd

EU har beslutat om ett nytt direktiv för paketresor. Sverige måste därför ändra i resegarantilagen. Kammarkollegiet har synpunkter på förslag till lagändring och anser att det leder till ett försämrat skydd för konsumenten.

Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

Fortums utbyggnad av vattenkraften hotar urskogen Båtforsen och fisken dör i kraftverkets turbiner. Kammarkollegiet slår nu vakt om utbyggnadsförbudet och överklagar Mark- och miljödomstolens dom. Fortum tar inte tillräckligt ansvar för att skydda den unika miljön.

Pressmeddelande Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

Ramavtal för datacenter är klara för avrop

Den 10 mars undertecknade Kammarkollegiet ramavtalen för Datacenter med sex leverantörer. Detta skedde nästan ett år efter att tilldelningsbeslutet fattades i april 2016. 

Nytt ramavtal leder till nya räntevillkor

Det statliga ramavtalet för betaltjänster löper ut i vår. Det nya ramavtalet innebär ändrade räntevillkor på det konto som vi har öppnat för kunder som har ekonomiadministration hos oss. 

 

 

Fler tolkar ska auktoriseras och utförandet kvalitetssäkras

Kammarkollegiet upphäver en auktorisation som tolk. Det är ett led i det kvalitets- och tillsynsarbete som myndigheten bedriver för att säkerställa att tolkar sköter sitt arbete korrekt. Samtidigt behövs det fler tolkar och nu ges det extra provtillfällen i syfte att få fler att bli auktoriserade.

Pressmeddelande Fler tolkar ska auktoriseras och utförandet kvalitetssäkras