Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2017

06 mar 2017


Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2017 Vi kan konstatera att läkeprocessen efter finanskrisen börjar ge resultat. Under det senaste året har vi uppmärksammat att ”sorgebarnet” Europa börjar uppvisa livstecken eftersom den ekonomiska tillväxten börjar nå hyggliga tillväxttal som överstiger två procent. 

Mars 2017

Vi kan konstatera att läkeprocessen efter finanskrisen börjar ge resultat. Under det senaste året har vi uppmärksammat att ”sorgebarnet” Europa börjar uppvisa livstecken eftersom den ekonomiska tillväxten börjar nå hyggliga tillväxttal som överstiger två procent. 

Fortsatt aktieår?

Under årets två första månader har börsen, i likhet med andra halvåret 2016, fortsatt att ge kapitalägare god avkastning. Det är än mer fascinerande att konstatera att volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden är historiskt låg, vilket känns lite märkligt i en värld där det råder stora osäkerheter kring ekonomisk politik i de större länderna, geopolitisk osäkerhet samt höga värderingar för de flesta tillgångsslag. Nedanstående figur visar VIX-index i USA samt MSCI (globalt aktieindex) och det framgår tydligt att börsen har en tendens att gå sämre när volatiliteten ökar.

Diagram: MSCI (all countries) och VIX sedan 2008

Den historiskt låga volatiliteten betyder även att den genomsnittlige aktören känner liten osäkerhet i dagens marknad. Många bedömare har av naturliga skäl avvikande uppfattning och det innebär att marknadsrörelserna säger något annat än vad som diskuteras på fikaraster. En bidragande faktor till såväl den positiva börsutvecklingen som till låg volatilitet är frånvaron av intressanta alternativ. Vår bedömning är fortsatt att ränteplaceringar är mycket högt värderade och inte ett särskilt intressant placeringsalternativ.

Konjunkturindikatorerna har fortsatt att överraska på den positiva sidan. Räntetrenden är fortsatt uppåt även om det varit stabilt under februari. Ur allokeringssynvinkel innebär stigande långräntor kapitalförlust på obligationer, vilket i sig kan gynna kapitalflöden till aktier i det korta perspektivet.

Diagram: 10-åriga statsobl.räntor i USA, Tyskland och Sverige

Trots allt är ränteuppgången under 2017 så här långt begränsad, men samtidigt intressant nog något större i Europa och särskilt i södra Europa, vilket avspeglar en ökad kreditrisk för dessa länder samt en ökande osäkerhet kring EUs framtid.

Bättre konjunktursignaler

De allt bättre konjunkturindikatorerna, som till exempel nedan KI:s konjunkturbarometer ger dels en indikation att vi går mot en omsvängning i penningpolitiken, dels en signal om att Europa är på väg ur finanskrisens ”efterkrisperiod”.

Diagram: Svensk BNP och KI:s konjunkturbarometer

Även i Europa kan vi konstatera att läkeprocessen efter finanskrisen börjar ge resultat. Under det senaste året har vi uppmärksammat att ”sorgebarnet” Europa börjar uppvisa livstecken eftersom den ekonomiska tillväxten börjar nå hyggliga tillväxttal som överstiger två procent. Detta är naturligtvis positiva signaler som även gynnat de finansiella marknaderna. Nedanstående diagram över valda länder i Europa visar just detta.

Diagram: BNP-utveckling i valda europeiska länder

Det är troligt att FED kommer att höja minst två gånger under år 2017 mot bakgrund av en arbetsmarknad som kännetecknar full sysselsättning. Redan i mars kan vi nog förvänta oss nästa höjning. Om det visar sig att finanspolitiken blir stimulativ genom till exempel skattesänkningar och infrastrukturprojekt blir arbetsmarknaden än hetare och därmed riskerar såväl löneökningar som ytterligare räntehöjningar att inträffa. Så länge som räntehöjningarna blir begränsade är det vår slutsats att aktiemarknaden inte kraschar.

I Sverige har inflationen stigit och närmar sig Riksbankens mål, vilket framgår av nedanstående figur. En stor del av ökningen förklaras av baseffekter, höjda råvarupriser samt prisuppgångar på grönsaker som mer förklaras av produktionsproblem i södra Europa. Men vi kan, trots allt, konstatera att skillnaden är stor jämfört med ett år sedan då inflationen låg kring nollstrecket.

Diagram: Svensk inflationsutveckling sedan år 2010

Trots att sannolikheten ökat för en stramare penningpolitik globalt och i Sverige är det svårt att se en kraftig ränteuppgång i nuläget. Även om inflationen är på uppgång både i Sverige och globalt är den inte i första hand efterfrågeledd genom till exempel höjda löner. Det är istället stigande råvaru- och matpriser som förklarar en stor del av uppgången i inflation samt i Sveriges fall även högre importpriser till följd av en svag krona. Inflationsrisken är trots allt mycket begränsad på grund av digitalisering, automatisering och robotisering, som sammantaget dämpar löneökningar globalt. Detta begränsar risken för kraftiga ränteuppgångar.

Det faktum att de ekonomiska signalerna har överraskat under det senaste halvåret har även medfört att avkastningskurvorna blivit mer positivt lutade, vilket även det är en indikator på bättre framtidstro.

Diagram: Avkastningskurvor i valda länder (10år – 3 män ränta)

Utifrån den senaste tidens positiva ekonomiska information är det inte konstigt att börsen fortsatt att stiga. Det betyder även att värderingarna stigit än mer och vi kan säga att vi redan under de två första månaderna på 2017 fått en årsavkastning från börsen.

Stora skillnader mellan sektorer

Trots allt är det – enligt vårt synsätt – väl höga förväntningar om de ekonomisk politiska stimulanser som är att vänta i USA. Nedanstående diagram visar börsutvecklingen för utvalda sektorer på den svenska börsen sedan föregående sommar det vill säga när räntor började stiga och mer positiva konjunktursignaler började visa sig.

Diagram: Utvalda börssektorer i Sverige sedan augusti 2016