Pressmeddelande: Ramavtal får tecknas för datorer och läsplattor

29 maj 2017

Nu är den rättsliga prövningen i upphandlingen av klienter över. Kammarrättens beslut om att inte bevilja prövningstillstånd överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som den 26 maj meddelade att Kammarkollegiet får teckna avtal med leverantörerna. Läs pressmeddelandet Beslut från högsta instans – ramavtal får tecknas för datorer och läsplattor Länk till annan webbplats.