Viktigt inför bokslutet

18 dec 2017

Vi ber Er uppmärksamma att vi eventuellt behöver komplettering av uppgifter från Er inför de kommande helgerna samt för att färdigställa bokslut i rätt tid. 

Viktigt inför bokslutet

Senaste tid för betalningsuppdrag, andelsaffärer med mera 
För att garantera att betalningar blir utförda i tid ska underlagen för de utbetalningar Ni vill ska vara mottagaren tillhanda före den 31 december 2017 vara oss tillhanda senast onsdag den 20 december 2017. 
Vi uppskattar också om Ni sänder uppdrag om köp eller försäljning i våra konsortier i god tid före årsskiftet om affärsdagen ska vara under 2017. 
 

Uppgifter för bokslutet
Vi ber Er att senast den 19 januari 2018 sända oss nödvändiga uppgifter inför bokslutet. Det rör sig om till exempel: 

• beslut om anslag, bidrag/stipendier etc. som tagits under 2017, men som ska betalas ut 2018
• eventuella skulder och fordringar över årsskiftet i de fall dessa beräknas överstiga 5 000 kr
• uppgift om slutgiltig taxering för 2017
• årets kontoutdrag från externa banker 
• uppgift om skattekontots saldo/kontoutdrag skattekontot
• upplupna arvoden
• överskottsmedel
• revisionsrapport eller synpunkter från revisorer som berör vårt arbete
• övriga uppgifter som är nödvändiga för upprättande av bokslut

Nyheter i förslaget till årsredovisning
För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag upprätta årsredovisning enligt ett K-regelverk. K2 är ett förenklat regelverk som de flesta mindre företag kan använda. I det utkast till årsredovisning för 2017 som vi överlämnar till Er är anpassningar till K2 gjorda och det kan därmed se annorlunda ut jämfört med 2016.

Exempel på förändringar är att:
• noten eget kapital lyfts ut och redovisas i stället i utkastet till förvaltningsberättelse.
• förvaltningsberättelsen innehåller en ifylld ekonomisk flerårsöversikt.

För mer information hänvisas till BFNs vägledning ”Årsredovisning i mindre företag (K2)”.
Förslaget till årsredovisning är grundat på den ekonomiska information som vi har tillgång till. Om det finns andra uppgifter som bör redovisas, måste förslaget kompletteras med dessa innan årsbokslutet kan fastställas. Om vi inte erhållit dessa uppgifter inför bokslutsarbetet ansvarar Ni själva för dessa kompletteringar.

 

Skattefrågor

Deklaration/Särskild uppgift
Om Ni avtalat att vi ska upprätta förslag till deklaration/särskild uppgift ska Ni skicka deklarationsblanketten i original till oss så snart Ni erhållit den från Skatteverket.
Stiftelser som själva upprättar deklarationen bör meddela oss detta. Vi upprättar inte deklaration för de kunder som inte sänder oss blankett. 

Befrielse från att lämna särskild uppgift
En stiftelse som är helt eller delvis befriad från skattskyldighet ska normalt lämna särskild uppgift om direktavkastning, beslutade bidrag och förvaltningskostnader. Uppgiften ska lämnas i deklarationen. Skatteverket kan efter ansökan medge befrielse från att lämna särskild uppgift i upp till fem år om stiftelsen uppfyller vissa villkor. Om Ni har fått beslut från skatteverket om befrielse ber vi Er skicka kopia av beslutet till oss snarast. 

 

Övrigt

Uppgifter till revisor
I de fall Er revisor vill ha särskilda uppgifter från oss direkt sända till revisionsbyrån ber vi er vidarebefordra dessa förfrågningar snarast till oss. Om revisorn behöver uppgifter från ekonomisystemet elektroniskt kan vi tillhandahålla en SIE-fil för detta ändamål. Meddela i så fall er kontaktperson på kollegiet.

Kontrolluppgifter, adressändring för arvodesmottagare
För kunder med arvodes-, löne- eller andra skattepliktiga utbetalningar ombesörjer vi utskick av kontrolluppgift under januari månad. Vi ber er snarast meddela oss eventuella adressändringar för betalningsmottagare. Det är angeläget att vi har rätt adress i vårt ekonomisystem så att årets kontrolluppgift kommer fram. 

Frågor
Frågor med anledning av detta brev besvaras i första hand av er kontaktperson och i andra hand av Anna Rydström, gruppchef redovisning, tfn 08- 700 09 73.

Alla vi på avdelningen för kapitalförvaltning vill också passa på att önska Er en 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning,

Bengt Svelander
Chef för kapitalförvaltningen