God tolksed och god translatorssed

15 mar 2018

God tolksed och god translatorssed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade tolkar och översättare som hänvisar till den yrkeskodex som vuxit fram bland de auktoriserade tolkarna och translatorerna och skapats genom domstolspraxis. God tolksed och god translatorssed innefattar de krav som av rättssäkerhetsskäl bör ställas på yrkesverksamma tolkar och översättare.

God tolksed och god translatorssed

God tolksed och god translatorssed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade tolkar och översättare som hänvisar till den yrkeskodex som vuxit fram bland de auktoriserade tolkarna och translatorerna och skapats genom domstolspraxis. God tolksed och god translatorssed innefattar de krav som av rättssäkerhetsskäl bör ställas på yrkesverksamma tolkar och översättare.

Skrifterna God tolksed – Kammarkollegiets råd till auktoriserade tolkar och God translatorssed – Kammarkollegiets råd till auktoriserade translatorer innehåller vägledande kommentarer till nämnda paragrafer i Kammarkollegiets tolk- och translatorsföreskrifter och till övriga bestämmelser som gäller för tolkar och translatorer.

Kammarkollegiet ska enligt 10 § förordningen (1985:613) utöva tillsyn över auktoriserade tolkars och translatorers verksamhet. Enligt 9 § samma förordning ska auktoriserade tolkar och translatorer samvetsgrant utföra de uppdrag som anförtros dem och i allt iaktta god tolk- eller translatorssed.

Kammarkollegiet har sedan den 1 januari 2017 nya föreskrifter där 17-23 §§ i Kammarkollegiets tolkföreskrifter (KAMFS 2016:4) och 12-16 §§ i Kammarkollegiets translatorsföreskrifter (KAMFS 2016:5) berör etiska regler som tolkarna och översättarna bör följa i sin yrkesverksamhet.