Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

08 okt 2018

På uppdrag av regeringen har Kammarkollegiet kartlagt och analyserat orsaker till varför det är svårt att möta samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar. En av orsakerna som lyfts fram är att vissa myndigheter och aktörer inom offentlig sektor väljer bort auktoriserade tolkar när de beställer tolkar, något som villkoren i vissa ramavtal möjliggör. Det i sin tur minskar incitamenten att satsa på att bli auktoriserad tolk.

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

På uppdrag av regeringen har Kammarkollegiet kartlagt och analyserat orsaker till varför det är svårt att möta samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar. En av orsakerna som lyfts fram är att vissa myndigheter och aktörer inom offentlig sektor väljer bort auktoriserade tolkar när de beställer tolkar, något som villkoren i vissa ramavtal möjliggör.  Det i sin tur minskar incitamenten att satsa på att bli auktoriserad tolk.

Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att kartlägga varför det finns så få auktoriserade tolkar och orsakerna till detta.

En auktoriserad tolk har genomgått och godkänts i ett omfattande och kvalificerat yrkesprov och har funnits både redbar och lämplig för yrket. En slags garanti för att den som beställer en tolktjänst kan förlita sig på att informationsöverföringen i tolksituationen sker korrekt vilket i förlängningen har betydelse för rättssäkerheten.

Kammarkollegiets rapport visar att en stor del av de tolkuppdrag som utförs idag utförs av tolkar som varken är auktoriserade eller utbildade. 

– De samtal som genomförs på myndigheter, i sjukvården och i domstolar har inte sällan stor betydelse i en människas liv.  Om samtalet tolkas felaktigt kan det få ödesdigra konsekvenser för den enskilde. Därför är det viktigt att tolkanvändarna alltid beställer kvalificerade tolkar i första hand, säger Ivett G Larsson, handläggare på Kammarkollegiet och huvudförfattare till rapporten.

Svensk tolkservice regleras av de ramavtal som tecknats mellan tolkanvändande myndigheter och tolkförmedlingar och villkoren i dessa ramavtal har tagits fram av myndigheterna själva.  Andelen tolkuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar är låg, vilket beror på att de som beställer tolktjänster prioriterar tolkar utan formella kvalifikationer av olika anledningar. Ivett G Larsson framhåller att det i sin tur innebär att auktoriserade tolkar inte får tillträde till tolkuppdragen i den utsträckning som de bör.

– Att vi har en brist och en dålig återväxt på auktoriserade tolkar kan alltså delvis förklaras med att de går en osäker arbetsmarknad till mötes, säger Ivett G Larsson.

Med denna rapport vill Kammarkollegiet uppmärksamma regeringen på att en tydligare reglering om att offentlig verksamhet i första hand ska använda sig av auktoriserade eller utbildade tolkar bör övervägas.

Rapporten innehåller även en genomgång av hur auktorisationsverksamheten är organiserad i övriga nordiska länder. Den överlämnades till regeringen den 14 november 2017.