Ersättningsbeslut fattat rörande Kulturbåtarna AB:s konkurs

20 nov 2018

Den 11 juli 2018 gick Kulturbåtarna AB, 556790-5368, i konkurs. Den 19 november beslutade Kammarkollegiet att enbart 9,7 procent ska betalas ut av den ersättning som varje sökande är berättigad till eftersom den ställda säkerheten inte räcker till full utdelning. Här förklarar vi närmare anledningen till detta.

Ersättningsbeslut fattat rörande Kulturbåtarna AB:s konkurs

Den 11 juli 2018 gick Kulturbåtarna AB, 556790-5368, i konkurs. Den 19 november beslutade Kammarkollegiet att enbart 9,7 procent ska betalas ut av den ersättning som varje sökande är berättigad till eftersom den ställda säkerheten inte räcker till full utdelning. Här förklarar vi närmare anledningen till detta.

Vilken är Kammarkollegiets roll?

Kammarkollegiet är den myndighet som prövar hur stor garanti som en reseaktör, i detta fall bolaget Kulturbåtarna AB, ska ställa för sin reseverksamhet för att uppfylla resegarantilagens krav. Kulturbåtarna AB har ställt 50 000 kr som resegaranti. Kammarkollegiet har dock den 2 maj 2018 beslutat att bolaget ska ställa 2 300 000 kr som resegaranti och har krävt detta av bolaget med start från den 1 juni 2018. Bolaget har dock inte följt Kammarkollegiets begäran. Kammarkollegiet är också den myndighet som beslutar i fråga om utbetalning till resenärerna. Då den ställda säkerheten inte räcker till full utdelning, har Kammarkollegiet gjort en procentuell fördelning bland de ersättningsberättigade resenärerna. I denna konkurs blev utfallet enbart 9,7 procent av den ersättning som varje sökande är berättigad till.

Vilka åtgärder har Kammarkollegiet vidtagit?

För att bolaget ska förmås att rätta sig efter och följa Kammarkollegiets krav att ordna 2 300 000 kr i resegaranti, kan Kammarkollegiet förelägga bolaget att behöva betala vite. Kammarkollegiet skickade en begäran om att bolaget skulle betala vite med 230 000 kr till förvaltningsrätten i Stockholm då bolaget inte ställt tillräcklig resegaranti. Ett viteskrav av detta slag är det lagliga sätt som Kammarkollegiet kan använda sig av för att försöka tvinga bolaget till att ställa högre och därmed rätt resegarantibelopp. Tyvärr hann bolaget gå i konkurs innan bolaget förmåtts ställa högre garanti. Målet om betalning av vite skrevs därför av hos förvaltningsrätten den 23 juli 2018 eftersom bolaget var i konkurs.

Kan berörda resenärer få ersättning på något annat vis?

Om resenären har betalat resan med kort kan man vända sig till kortföretaget för att undersöka möjligheterna att få ersättning.

För att få uppgifter om vem som är konkursförvaltare i konkursen kan man kontakta tingsrätten i Göteborg via deras webbsida.

För mer information:

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se