Corona och hantering av statliga fordringar

1 april 2020

Vi på Kammarkollegiet har möjlighet att tolka hanteringsförordningen* och lämna råd till myndigheter om hur statliga fordringar ska hanteras. Under rådande situation i samhället vill vi därför ge kompletteringar till hur hanteringsförordningen ska tolkas.

Med anledning av corona (covid-19) vill vi på Kammarkollegiet informera om och lyfta fram de här paragraferna:

Av 4 § följer att en myndighet skall tillämpa affärsmässiga betalningsvillkor vid försäljning av varor och tjänster.

I 10 § i förordningen föreskrivs huvudregeln att varje myndighet ska se till att myndighetens fordringar betalas enligt betalningsvillkoren. Om fordran inte betalas efter påminnelse, ska myndigheten enligt 11 § i förordningen vidta de åtgärder som behövs för att få betalt.

I 14 § i förordningen regleras ett undantag från huvudregeln, att en myndighet får medge anstånd med betalning. Anstånd utöver ett år från förfallodagen får medges bara om det är till fördel för staten eller om det i övrigt finns synnerliga skäl. Kammarkollegiets föreskrifter ger myndigheter möjlighet att medge enstaka, kortvariga anstånd muntligen. I annat fall ska anstånd ha formen av en skriftlig amorteringsplan.

Våra tolkningar och råd

Vi ger följande kompletteringar till hur hanteringsförordningen ska tolkas:

Flytta fram förfallodag. För fordringar som ännu inte har förfallit till betalning bör en förlängd betalningsfrist ges utan att 4 § i hanteringsförordningen åsidosätts.

Medge anstånd utan skriftliga amorteringsplaner. För fordringar där förfallodagen har passerat bör anstånd (enskilda eller generella) kunna medges på grund av synnerliga skäl utan att de förenas med skriftliga amorteringsplaner.

Vid anstånd ska ränta tas ut enligt den räntesats som anges i 6 § i förordningen om det föreligger grund att ta ut dröjsmålsränta av kapitalfordran. Det är upp till varje myndighet att själv avgöra hur långt anstånd som bör medges.

* Kammarkollegiet är föreskrivande myndighet till förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar (hanteringsförordningen).