• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiets uppdrag Statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner är nu avslutad

Kammarkollegiets uppdrag Statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner är nu avslutad

10 december 2020

Den 21 mars 2018 beslutade Riksdagen att anta propositionen ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Ersättningen är en symbolisk gottgörelse för att ”Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall” fram till och med den 30 juni 2013 innehöll ett krav på sterilisering eller avsaknad av fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd. Det var ett krav som regeringen i dag menar är fel och tar avstånd ifrån.

Den nya lagen och lagändringen trädde i kraft den 1 maj 2018. Sista ansökningsdag var 1 maj 2020. I november 2020 redovisade Kammarkollegiet sitt uppdrag till Socialdepartementet.

Försäkringsavdelningens enhetschef Erland Törngren har varit ansvarig för uppdraget.

Vad har ingått i Kammarkollegiets uppdrag?

– I Kammarkollegiets uppdrag ingick att informera om den nya lagen och nå de som berörs samt ta emot ansökningar, fatta beslut om och betala ut ersättning, säger Erland.

Hur tog ni er an denna uppgift?

– Kammarkollegiet etablerade tidigt kontakt med RFSL, RFSL Ungdom och Full Personality Expression Sweden (FPES) för att få mer information om transfrågor och de som berörs av uppdraget. All information som tagit fram i skrift rörande webbsida, ansökningsformulär, med mera har granskats av intresseorganisationerna för att innehållet ska bli korrekt skrivet gentemot mottagaren. Detta har varit en framgångsfaktor när det gäller uppdraget och ovärderlig hjälp har erhållits från RFSL, RFSL Ungdom och FPES när det gäller hela uppdragets utförande, berättar Erland.

Hur valde ni att kommunicera kring detta?

– Störst genomslag har annonsering och uppmärksamhet i sociala medier fått när det gäller ansökningar. Vi har under åren fortsatt försökt att nå ut brett till alla ålderskategorier med informationen om att ersättningen finns. Där har annonser i dagspress, utvalda tidskrifter och annan fackpress inom sjukvården varit givande när det gäller att hitta en äldre målgrupp. Särskilt inriktade informationsinsatser har genomförts för att nå målgruppen genom vårdpersonal verksamma inom sjukvården (bland annat endokrinologi). Kommunikationen har skett på ett genomtänkt sätt när det gäller tilltal och innehåll, säger Erland.

Hur stor har ersättningen varit?

– Alla som beviljas ersättning får samma belopp, 225 000 kronor. Det är en symbolisk ersättning till de som drabbats av den tidigare lagen som krävde sterilisering eller ”avsaknad av fortplantningsförmåga” för personer som ändrade sin juridiska könstillhörighet. Ersättningen är av så kallad ex gratiakaraktär, som betyder att det är en ersättning som regeringen beslutar om när exempelvis en tidigare lagstiftning drabbat individer på ett sådant sätt att samhället i efterhand vill ta ansvar och kompensera med en ekonomisk ersättning, berättar Erland.

Hur många ansökningar har inkommit?

– Totalt har 573 ansökningar inkommit och av dessa har bifall lämnats för 530. Enligt beräkningar finns det cirka 650 personer som har haft möjlighet att ansöka om ersättningen, säger Erland.