• Start
  • Aktuellt
  • Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället blir återbetalningsskyldig efter beslut från Kammarkollegiet

Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället blir återbetalningsskyldig efter beslut från Kammarkollegiet

25 januari 2021

I februari 2016 beslutade Arvsfondsdelegationen att bevilja riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS) stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Livsstilskoordinator. Nu har Kammarkollegiet beslutat att vissa delar av stödet ska betalas tillbaka.

RIKSKRIS blir återbetalningsskyldiga efter beslut från Kammarkollegiet

I februari 2016 beslutade Arvsfondsdelegationen att bevilja riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS) stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Livsstilskoordinator. Projektet syftade till att utveckla en folkhögskoleutbildning till livsstilskoordinator som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med bakgrund av missbruk, kriminalitet och funktionsnedsättningar.

År 2016 beviljades föreningen stöd om drygt tre miljoner kronor för det första projektåret. I februari 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen fortsatt stöd för år 2 och 3 med drygt tre miljoner kronor för respektive år. År 2019 beslutade Arvsfondsdelegationen om en förlängning av projektet och beviljade stöd om ytterligare två miljoner kronor. Totalt har 11,3 miljoner kronor utbetalats i projektstöd.

Under 2020 noterade Arvsfondsdelegationens kanslifunktion vid kontrollbesök och genomgång av projektets ekonomiska redovisning att stödet till del hade använts till kostnader som inte överensstämmer med projektets ändamål. Efter beslut av Arvsfondsdelegationen överlämnades därför ärendet den 2 september 2020, enligt gällande lag, till Kammarkollegiet för eventuellt beslut om återkrav.

Den 21 januari 2021 beslutade Kammarkollegiet att RIKSKRIS ska betala tillbaka 937 504 kr av dessa medel till Allmänna arvsfonden.

- Varje år överlämnas i genomsnitt två projekt till Kammarkollegiet på detta sätt. Det motsvarar mindre än en procent av pågående arvsfondsprojekt. Det här är ett oerhört ovanligt fall och det var förstärkningen av vår kontrollverksamhet som gjorde att vi upptäckte felaktigheterna i projektet, säger Hans Andersson, enhetschef Allmänna arvsfonden.

Sedan mer än femton år ska auktoriserade eller godkända revisorer granska varje projektår för samtliga projekt. De senaste åtta åren har Allmänna arvsfondens kanslifunktion genomfört fördjupade kontrollbesök på plats i vart tionde projekt. Från och med 2020 har Allmänna arvsfondens kontrollverksamhet förstärkts ytterligare och består nu av tre controllers som har till uppgift att kontrollera användningen av Allmänna arvsfondens medel, men även att ge pågående arvsfondsprojekt stöd i frågor som rör ekonomisk redovisning och bokföring.

- Pengarna ur Allmänna arvsfonden ska gagna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Något annat är oacceptabelt, säger Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen.

Allmänna arvsfondens återkrav kommer att hanteras av Kammarkollegiets inkassogrupp, vars uppgift är att handlägga och driva in statliga fordringar.