• Start
  • Aktuellt
  • När kan kommuner och regioner ansöka om statsbidrag för att få en ekonomi i balans?

När kan kommuner och regioner ansöka om statsbidrag för att få en ekonomi i balans?

19 oktober 2021

Hos Kammarkollegiet pågår ett arbete för att inrätta ett särskilt beslutsorgan, Delegationen för kommunal ekonomi i balans, som kommer tillträda den 1 november. En nyinrättad administrativ funktion kommer ansvara för att ta emot ansökningarna och bereda ärendena inför Delegationens beslut.

Delegationen kommer att fatta beslut om villkor för ansökningsprocessen den 17 november, och då publicerar vi mer information om dem här på Kammarkollegiet.se.

Ansökningsperioden startar den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 kommer berörda kommuner och regioner att kunna ansöka om statsbidrag för en ekonomi i balans via en e-tjänst på Kammarkollegiet.se. Ansökningsperioden kommer vara fram till 31 mars 2022. Det kommer finnas möjlighet till en dialog med oss under själva ansökningsprocessen.

Du kan rekvirera halva beloppet direkt efter beslut

Så fort ansökan är beviljad av Delegationen så har du som sökt möjlighet att rekvirera hälften av det beslutade beloppet. Den andra halvan av beloppet rekvirerar du när slutredovisningen godkänts.

Mer information kommer snart

Kammarkollegiet kommer att skicka ut ett nyhetsbrev i slutet av oktober till alla berörda kommuner och regioner med mer utförlig information inför Delegationens tillträde.