• Start
  • Aktuellt
  • Med anledning av att Sävehof IK har bedömts vara skyldiga att ordna resegaranti enligt resegarantilagen

Med anledning av att Sävehof IK har bedömts vara skyldiga att ordna resegaranti enligt resegarantilagen

20 januari 2022

Kammarkollegiets beslut om att Sävehof IK är skyldiga att ordna resegaranti enligt resegarantilagen (2018:1218) för Partille cup har nyligen fått uppmärksamhet i media. Med anledning av detta önskar Kammarkollegiet förklara och förtydliga följande.

Alla som säljer eller erbjuder paketresor måste ordna en resegaranti om resorna är garantipliktiga enligt resegarantilagen. Vad som utgör en paketresa definieras i paketreselagen (2018:1217). Syftet med lagstiftningen är att skydda resenärernas betalningar om arrangören blir insolvent. Vid bedömningen av storleken på en resegaranti är det inte den totala omsättningen på till exempel ett evenemang som är avgörande, utan istället handlar det om hur stora förskottsbetalningar som resenärer betalat innan paketresan ägt rum.

Kammarkollegiet bedömer att Partille cup på det sätt som den ideella föreningen Sävehof IK anordnar cupen utgör en paketresa enligt lagens definition, då paketet innehåller de två resetjänsterna inkvartering (boende) och turisttjänst (deltagande i denna handbollsturnering). Eftersom Sävehof IK är den som sätter ihop och erbjuder paketresan till försäljning är föreningen arrangör av resan och därmed skyldig att ordna med resegaranti för den.

För att anses vara arrangör enligt paketreselagens definition ska arrangören utgöras av en näringsidkare. Av lagens förarbeten med hänvisningar framgår att termen näringsidkare ska fattas i vidsträckt mening och omfattar varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig (se prop. 2017/18:225 s. 110 och prop. 1984/85:110 s. 141). Kammarkollegiet bedömer att Sävehof IK är en näringsidkare i paketreselagens mening.

Även ideella föreningar omfattas av paketreselagen och resegarantilagens bestämmelser, oavsett om dessa föreningar definierats som allmännyttiga eller inte. Det finns inget krav på att den som bedriver en verksamhet ska göra detta med ett vinstsyfte eller i någon särskild associationsform för att verksamheten ska kunna vara garantipliktig. Kammarkollegiet varken gör eller har tidigare gjort något generellt undantag för ideella föreningar vid prövningen av skyldighet att ordna resegaranti. Anledningen till att Kammarkollegiet inte har fattat något beslut för Sävehof IK tidigare är att Sävehof IK inte har anmält sin verksamhet till Kammarkollegiet.

Två avgörande frågor i detta specifika ärende har varit om deltagande i denna handbollsturnering utgör en turisttjänst enligt paketreselagen, samt i så fall om Partille cup kan omfattas av något undantag till skyldigheten att ordna resegaranti. Kammarkollegiet bedömer att Partille cup är garantipliktigt enligt resegarantilagen, då den består av två olika resetjänster och därtill inte bedöms kunna falla in under något av lagstiftningens undantag. Under andra förutsättningar, till exempel om Sävehof IK inte erbjöd inkvartering eller om föreningen inte tog betalt i förskott, skulle Kammarkollegiets bedömning gällande resegaranti kunna se annorlunda ut.

Ett av lagens undantag som delvis tar sikte på just ideella föreningar innebär att paketresor som anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer inte omfattas av paketreselagen. Resor som anordnas utan vinstsyfte högst några gånger per år av välgörenhetsorganisationer, idrottsklubbar eller skolor för deras medlemmar eller elever, och som inte erbjuds till allmänheten, faller därmed utanför lagens tillämpningsområde.

Vad gäller Partille cup bedömer Kammarkollegiet att paketresan inte kan anses anordnas utan vinstintresse bland annat då resenärerna betalar både anmälnings- och deltagaravgift, samt inte heller anordnas för en avgränsad grupp då det inte endast är föreningens egna medlemmar som kan delta utan även ett mycket stort antal resenärer från ett flertal olika länder världen över, som i sin tur även får ha med sig både tränare och lagledare. Kammarkollegiet har inte möjlighet att göra några andra undantag till skyldigheten att ordna resegaranti än de som finns reglerade i lagstiftningen.

Det är inte uteslutet att andra idrottsturneringar kan falla utanför definitionen av paketresa eller omfattas av något av lagens undantag till skyldigheten att ordna resegaranti. I det nu aktuella ärendet avvaktar Kammarkollegiet Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande prövningstillstånd och ser positivt på att rättsfrågan kan komma att prövas även av denna instans.