Lagen om insyn i partiers finansiering

19 augusti 2022

Här hittar du aktuell information om insynen i politiska partiers finansering med anledning av TV4-programmet Kalla Fakta.

Anonyma donationer

Med anledning av TV4-programmet Kalla Fakta, som granskat de politiska partiernas vilja att kringgå regelverket kring anonyma donationer, kommer Kammarkollegiet att se över om det finns anledning att öppna tillsynsärenden och ställa fler frågor till partierna och utreda vad som förekommit.

Kammarkollegiets roll

Kammarkollegiet ansvarar för insynen i politiska partiers finansiering. Kammarkollegiets uppdrag kan sammanfattas i tre delar:

  • Kammarkollegiet ska ta emot intäktsredovisningar.
  • Kammarkollegiet ska göra intäktsredovisningarna tillgängliga för allmänheten.
  • Kammarkollegiet ska utöva tillsyn över att bestämmelserna i lagen följs.

Intäktsredovisningar

Politiska aktörer på alla nivåer ska redovisa sina intäkter varje år. En intäktsredovisning ska innehålla samtliga intäkter under redovisningsperioden. Det är förbjudet för partier/organisationer/ledamöter/ersättare att ta emot anonyma bidrag som överstiger ett visst belopp (0,05 prisbasbelopp). Om ett anonymt bidrag lämnas ska bidraget återbetalas till givaren eller betala in det belopp som överstiger 0,05 prisbasbelopp till Kammarkollegiet.

Här hittar du information om förbudet mot anonyma bidrag

Här hittar du information om gränsvärdet för anonyma bidrag

Tillgängliga intäktsredovisningar

Kammarkollegiet offentliggör samtliga intäktsredovisningar på vår webbplats. Samtliga uppgifter i intäktsredovisningarna, förutom personuppgifter på enskilda bidragsgivare, publiceras. Alla uppgifter som kommit in sedan 2018 finns som nedladdningsbar fil. Kammarkollegiet publicerar även de anonyma bidrag som har betalats in till oss från redovisningsskyldiga på vår webbplats.

Här hittar du alla våra tillgängliga intäktsredovisningar

Tillsyn

Kammarkollegiet utövar tillsyn att lagen följs. Det innebär att vi utgår från konkreta uppgifter om att någon överträtt bestämmelserna. För att ett tillsynsärende ska öppnas behöver det finnas en anmälan från någon eller andra omständigheter som ger särskild anledning för oss att skapa ett tillsynsärende. Tanken bakom lagen är att det är väljarna som står för kontrollen och att Kammarkollegiet bör ha en begränsad skyldighet att utöva aktiv tillsyn.

För mer information

Partiinsyn
Kammarkollegiet
Direkttelefon: 08-700 06 96
Växel: 08-700 08 00
E-post: partiinsyn@kammarkollegiet.se