Villkorsrevidering av Verksamhetsförsäkringen

1 november 2022

Kammarkollegiet har reviderat villkoret för verksamhetsförsäkringen. Det uppdaterade villkoret gäller från och med den 1 januari 2023. För de myndigheter som har förlängt sin verksamhetsförsäkring innan den 1 januari 2023, tillämpas de tidigare villkoren fram till nästa förlängning.

Revideringen innebär huvudsakligen förtydliganden och omstrukturering av redan gällande villkor, exempelvis har tilläggsförsäkringar och definitioner tilldelas egna kapitel.

Utöver förtydliganden och ändrad struktur har vissa tillägg införts, främst avseende säkerhetsföreskrifter. Antalet säkerhetsföreskrifter har blivit fler, dels till följd av att bestämmelser som tidigare legat i en annan del av villkoret har flyttats och rubriceras som säkerhetsföreskrifter, dels till följd av att nya föreskrifter införts.

Nedan beskrivs väsentliga tillägg och ändringar i villkoret.

I och med det nya försäkringsvillkoret utgör riskbeloppet, i förekommande fall med avdrag för självrisken, det högsta belopp som kan utgå som ersättning ur försäkringen under en försäkringsperiod. Detta är en marknadsanpassning, men också en förutsättning för att vi ska kunna värdera och beräkna den risk som vi försäkrar.

Ett undantag införs som innebär att verksamhetsförsäkringen inte omfattar skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, revolution, uppror eller terroristattack. Undantaget är en förutsättning för det interna statliga försäkringssystemet.

Som ett led i vårt och myndigheternas riskhanteringsarbete har vi lagt till ett antal säkerhetsföreskrifter i villkoret. Utöver tidigare gällande säkerhetsföreskrifter och i syfte att förhindra eller begränsa skada ska myndigheten:

 • säkerställa att samtliga vattendrivande maskiner är installerade i enlighet med gällande branschregler för "Säker Vatteninstallation"
 • säkerställa att litiumjon-batterier avsedda för transportmedel såsom cyklar, elsparkcyklar eller liknande transportmedel samt övriga litiumjon-batterier, större än 10 Ah förvaras, hanteras och/eller laddas på ett säkert sätt i ett för ändamålet avsett rum som är avskilt från övrig verksamhet. Rummet ska uppfylla lägst brandklass EI60 och vara försett med detektion för rök
 • säkerställa att gnistbildande verktyg inte används i kulturminnesmärkta byggnader, och
 • följa Lantbrukets brandskyddskommittés (LBK) rekommendationer avseende brandskydd i de fall myndigheten bedriver lantbruksverksamhet.

Som en marknadsanpassning har vi också infört särskilda regler för vattenskada. Verksamhetsförsäkringen gäller endast skada genom oförutsedd utströmning av:

 • vatten – dock inte vattenånga – från ledningssystem med därtill anslutna anordningar,
 • vattenånga, olja eller annan vätska från ledningssystem för lokaluppvärmning,
 • vatten från invändigt utrymme som har golvbrunn och som för sin funktion försetts med tätskikt i golv och väggar som är avsett för att förhindra utströmning, samt
 • vätska eller kylmedel från kyl- eller frysanläggning vid strömavbrott eller fel på anläggningen.

Försäkringen gäller dock inte för:

 • kostnad för reparation av det fel som orsakat utströmningen eller skada på det ledningssystem varifrån utströmningen skett,
 • skada på ytbeklädnad och tätskikt i golv och vägg vid utströmning, som orsakats av att tätskiktet var bristfälligt (tätskikt i golv och vägg utgör en enhet), eller
 • vatten eller annan vätska, kylmedel eller ånga som strömmat ut.

Ersättningsnivån avseende hur stor ersättning som kan utgå om en myndighet vid en ersättningsbar egendomsskada inte återanskaffar eller reparerar skadad egendom har sänkts. Ersättning lämnas med högst 25 000 000 kr jämfört med tidigare 50 000 000 kr. Verksamhetsförsäkringen ska inte vara en kapitalförsäkring utan göra det möjligt för myndigheterna att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Slutligen har ett förtydligande införts i ansvarsförsäkringen som innebär att försäkringen inte omfattar skada som till någon del orsakats genom brottslig handling av myndigheten eller av någon för vilken myndigheten ansvarar. Försäkringen omfattar inte heller skada på grund av slitage eller vanvård.

På vår sida hittar du de gamla försäkringsvillkor från 2020 och de nya som träder i kraft den 1 januari 2023. Länk till annan webbplats.

Om ni har frågor om det nya villkoret är ni välkomna att ta kontakt med oss.

Försäkringsavdelningen
Kammarkollegiet