• Start
  • Aktuellt
  • Avgiften för registrering av idéburen organisation är nu beslutad

Avgiften för registrering av idéburen organisation är nu beslutad

22 december 2022

Kammarkollegiet har nu beslutat om föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer. Den 1 januari 2023 träder lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer i kraft och då är det möjligt att ansöka om registrering.

Syftet med registret är att synliggöra idéburna organisationer inom välfärden och särskilja dem från andra aktörer, vilket bland annat kan underlätta vid upphandlingar och vid deltagande valfrihetssystem.

Kammarkollegiets uppdrag

Kammarkollegiets uppdrag med registrering och tillsyn är omfattande. I uppdraget inryms att:

  • granska om organisationer uppfyller förutsättningar att registreras,
  • utöva tillsyn över organisationerna genom att bland annat granska att de inte bryter mot lagens begränsningar om värdeöverföring.

Kostnaden för arbetet ska enligt tillämpliga författningar helt bekostas av de idéburna organisationerna och har beräknats till 12 000 kronor per år inledningsvis. Avgifter behöver betalas av organisationerna under hela den tid som de står under Kammarkollegiets tillsynsansvar.

Avgiften ska utvärderas 2023

I de remissvar Kammarkollegiet tagit del av inför beslutet och artiklar i media har det uttryckts farhågor om att avgiftsnivån innebär en risk att många idéburna organisationer kommer att avstå från att registrera sig och att avgiftsnivån därmed riskerar att motverka syftet med registret.

De förslag som Kammarkollegiet tagit del av handlar bland annat om att avgiftsnivåerna ska utformas utifrån organisationernas storlek och omsättning eller att ett diversifierat avgiftssystem bör införas, till exempel i form av en avgiftstrappa. Kammarkollegiet välkomnar förslagen inför den översyn som planeras under år 2023 när avgiftens storlek ska utvärderas. Då finns möjlighet att sänka avgiften eller införa olika avgiftsnivåer om det finns förutsättningar för det.