Dom gällande tillämpning av resegarantilagen

20 september 2023

Den som är arrangör av en paketresa är skyldig att se till att resan omfattas av en resegaranti. För att det ska vara fråga om en paketresa ska resan innehålla minst två olika resetjänster. Begreppet resetjänst definieras i paketresedirektivet och i paketreselagen.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i mål mellan Sävehof IK och Kammarkollegiet angående frågan om en idrottsturnering (Partille Cup) kan anses utgöra en turisttjänst enligt paketreselagen som tillhandahålls deltagarna i turnering.

Arrangemanget innefattade inkvartering, vilket utgör en resetjänst. Frågan var om deltagande i turneringen utgjorde en turisttjänst och därmed en andra resetjänst. Högsta förvaltningsdomstolen fann att så inte var fallet. Som skäl för domen anger domstolen att deltagande i en idrottsturnering skiljer sig från de exempel på turisttjänster som ges i paketresedirektivet och som rör resenärens möjlighet att ta del av ett idrottsevenemang som åskådare.

Domen innebär att Sävehof IK inte är skyldig att ordna resegaranti enligt resegarantilagen för Partille Cup.