Nytt regeringsuppdrag till Kammarkollegiet

17 maj 2024

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att lämna förslag på hur den statliga kontrollen och kvalitetsbedömningen av tolkar som arbetar för det offentliga kan öka. Uppdraget är en punkt i Tidöavtalet.

Enligt regeringen är tillgången till kvalificerade tolkar viktigt för att myndigheter, regioner och kommuner på ett rättssäkert och effektivt sätt ska kunna genomföra sina uppdrag. Det är också viktigt att enskilda individer som inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl kan förstå och göra sig förstådda.

I uppdraget, som är en punkt i Tidöavtalet, ingår att se över hur tillsynen av enskilda auktoriserade tolkar kan förbättras. Det ingår också att se över hur myndighetens befintliga auktorisationsprocess vad gäller information om och utformning av kunskapsproven kan utvecklas, liksom registerföring av auktoriserade tolkar och tolkar med godkänd utbildning.

Uppdraget ska genomföras inom ramen för myndighetens nuvarande uppgift och inom ramen för nuvarande reglering.

Kammarkollegiet ska lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till regeringen senast den 15 december 2024.

Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget Länk till annan webbplats.