Fler tolkar ska auktoriseras och utförandet kvalitetssäkras

07 mar 2017

Kammarkollegiet upphäver en auktorisation som tolk. Det är ett led i det kvalitets- och tillsynsarbete som myndigheten bedriver för att säkerställa att tolkar sköter sitt arbete korrekt. Samtidigt behövs det fler tolkar och nu ges det extra provtillfällen i syfte att få fler att bli auktoriserade.

Det behövs fler kompetenta tolkar som ser till att samtal mellan exempelvis läkare och patient, polis och brottsoffer eller advokat och misstänkt överförs korrekt. Kammarkollegiets uppdrag är att auktorisera tolkar som garanterar att informationen i dessa samtal överförs på ett bra sätt.

– Det finns ett stort behov av tolkar i samhället just nu. Därför utökar vi nu antal provtillfällen i syfte att få fler auktoriserade tolkar, säger Gunnar Larsson, generaldirektör Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet har av regeringen i år fått ett uppdrag  att se över hur myndigheten kan skapa förutsättningar för att öka antalet auktoriserade tolkar i landet. För att få fler kvalificerade provdeltagare ska kommunikationskanaler utvecklas och informationen om provverksamheten göras mer tillgänglig.

Det krävs att en auktoriserad tolk följer god tolksed. Om en auktoriserad tolk gör fel eller på något annat sätt agerar utan att följa dessa regler ska Kammarkollegiet upphäva auktorisationen. Tolken får alltså inte låta sin egen uppfattning i sakfrågorna komma fram när han eller hon utför sitt uppdrag. Tolkens åsikt, inställning eller värderingar får inte heller påverka tolkningen.

– Den som anlitar en auktoriserad tolk ska kunna lita på att tolken är neutral och överför informationen korrekt och sakligt utan inblandning av egna värderingar. I förlängningen handlar det om att alla ska kunna känna sig trygga i vårt rättssystem och ha förtroende för våra samhällsinstitutioner, säger Gunnar Larsson.

En auktoriserad tolk ska själv avsäga sig uppdraget om han eller hon inte är kompetent att utföra det på ett tillfredsställande sätt eller om det finns någon annan anledning till att inte ta på sig uppgiften. Om det inte sker och tolkningen sedan inte genomförs på ett korrekt sätt, så kan tolken få en varning eller förlora sin auktorisation.

Fakta:

Antalet giltiga auktorisationer idag är 1 121.

  2016 2015 Antal deltagare i skriftliga prov – tolkar 557 441 Antal deltagare i muntliga prov 108 158 Diplom – tolkar 49 59

För mer information, kontakta Kammarkollegiets pressansvarig