Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

17 mar 2017

Fortums utbyggnad av vattenkraften hotar urskogen Båtforsen och fisken dör i kraftverkets turbiner. Kammarkollegiet slår nu vakt om utbyggnadsförbudet och överklagar Mark- och miljödomstolens dom. Fortum tar inte tillräckligt ansvar för att skydda den unika miljön.

Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

- Området är av riksintresse från miljösynpunkt och driften av kraftverket måste anpassas till detta. Det är också ett självklart krav att Fortum ska använda bästa möjliga teknik för att undvika att fisken dödas i kraftverkets turbiner, säger Ulf Rehnberg, avdelningschef på Kammarkollegiet.

Domen ställer inte tillräckliga krav på Fortum att skydda miljön och våra fiskar. Det kan konstateras i Kammarkollegiets överklagande till Mark- och miljööverdomstolen angående Untra vattenkraftverk vid Dalälven i Tierp. Kammarkollegiet menar i sin överklagan att Fortum, trots utbyggnadsförbudet i området, getts tillstånd att utöka driften vid kraftverket och sluppit ifrån kravet att använda bättre teknik för att undvika negativ miljöpåverkan.

- Den som skadar miljön ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att det inte ska bli någon negativ påverkan och i detta fall är det Fortum som behöver ta ett större ansvar och göra mer, säger Ulf Rehnberg.

Untra kraftverk ägs av Fortum som nu håller på att rusta upp det gamla kraftverket från 1916. Fortum blev tidigare nekad sin ansökan i Mark- och miljödomstolen till att bygga nytt för det skulle ha haft för stor negativ påverkan på naturområdet Båtforsen. En urskog vid Dalälven som fortfarande skyddas mot ingrepp och där en utbyggnad kan skada mångfalden av växter och djur. Fysisk påverkan från oss människor är den mest utbredda påfrestningen på vår natur och den ekologiska statusen. Enligt miljörätten så är det förorenaren som betalar. Överklagandet gör gällande att Untra kraftverk måste anpassas bättre för att skydda miljön och rädda fiskarna. 

För mer information, kontakta Kammarkollegiets pressansvarig