Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

01 okt 2018

Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund och de organisationer i civilsamhället som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati, beviljas statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Statsbidraget kan beviljas om verksamheten påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

– Staten värnar om organisationer som arbetar för att främja demokratin och de måste kunna utöva sin verksamhet även om de utsätts för hot och skadegörelse, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet.

Redan tidigare har Myndigheten för stöd till trossamfund kunnat pröva frågor om statsbidrag och ge bidrag till säkerhetshöjande åtgärder, men då bara till församlingar inom de bidragsberättigade trossamfunden.

– Nu utvidgas målgruppen så att även andra organisationer inom civilsamhället kan beviljas stöd för säkerhetshöjande åtgärder under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, avslutar Gunnar Larsson.

Kammarkollegiet ansvarar för att pröva ansökningarna och fördela statsbidraget med Polismyndigheten som obligatorisk remissinstans. Bidrag kan ges upp till 75 procent av kostnaden, max 400 000 kronor.

Läs mer om statsbidraget här.

 

För mer information:

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se