Digital tjänst visualiserar politiska aktörers intäkter

2 jul 2019

Kammarkollegiet har lanserat en digital visualiseringstjänst där intäkter som redovisats av politiska partier och enskilda ledamöter offentliggörs. Tjänsten är öppen för alla som vill se och jämföra vilka intäkter redovisningsskyldiga partier eller ledamöter haft under 2018 – på alla politiska nivåer över hela landet. Redovisningarna går att få ut i olika former av diagram och listor.

Ökad transparens i politiken

Den 1 juli 2019 var sista dagen för de politiska aktörer som omfattas av lagen om insyn i partiers finansiering från 2018 att lämna in sina intäktsredovisningar till Kammarkollegiet. Samtidigt lanserade Kammarkollegiet en ny digital tjänst som ger allmänheten insyn i hur de politiska aktörerna finansierat sina verksamheter.

Gemensamt EU-regelverk för att stärka demokratin

År 2018 skärptes lagen om insyn i partiers finansiering i syfte att uppfylla kraven i Europarådets rekommendation om ett gemensamt regelverk för att stärka demokratin och motverka korruption vid finansiering av politiska partier och valkampanjer.

I och med den utökade lagen är det inte bara partierna på central nivå som ska redovisa sina intäkter. Nu gäller lagen även på regional och kommunal nivå. I det fall partier bedriver verksamhet i flera olika ideella föreningar ska var och en lämna in en intäktredovisning. Detta gäller även sidoorganisationer till partierna. Skyldigheten att lämna in en intäktsredovisning gäller även ledamöter och deras ersättare på samtliga nivåer.

– Från och med nu är det dessutom principiellt förbjudet att ta emot anonyma bidrag, säger Markus Andersson, projektledare på Kammarkollegiet.

Både redovisningar och bidragsgivare är sökbara

Förutom möjligheten att söka olika redovisningar går det även att söka på bidragsgivare. I tjänsten kan man också filtrera på partitillhörighet på alla nivåer och alla regioner och kommuner i landet.

– Vi har tagit emot synpunkter från våra målgrupper redovisare, journalister och forskare när vi utvecklade tjänsten. Eftersom att lagstiftningen trädde i kraft 1 april 2018 är det här första året tjänsten används, så vi kommer att fortsätta att lyssna på målgrupperna och utveckla den allt eftersom, säger Markus Andersson.

Kammarkollegiets roll

Kammarkollegiets tar in och offentliggör intäktsredovisningar. Kammarkollegiet har även ett tillsynsansvar att lagen efterföljs om så krävs.

Sök och jämför politiska aktörers intäktsredovisningar på Kammarkollegiet.se/partiinsyn

För mer information kontakta:
Pressansvarig
Kammarkollegiet
Tel. 08-700 08 00

Eller mejla:
partiinsyn@kammarkollegiet.se