Pressmeddelande

Klart med målen om avverkning i fjällnära skog

Publicerad 8 juni 2020

De skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Det står nu klart efter Mark- och miljööverdomstolens dom som Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen beslutat att inte överklaga.

Mark- och miljööverdomstolen har prövat fem fall där skogsägare nekats avverkning i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden och som en följd av detta stämt staten för att få ersättning. Sakfrågan har aldrig tidigare prövats och därför var det Skogsstyrelsens och Kammarkollegiets gemensamma bedömning att frågan behövde avgöras i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) för att få en vägledande dom.

Bedömningen från Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet är att domen i MÖD ger staten tillräcklig vägledning för att kunna hantera frågorna om avverkning i fjällnära skog.

- För oss har det aldrig handlat om att vinna eller förlora, utan om att få veta vad som gäller då denna fråga har stor betydelse för många skogsägare. Vi kommer nu att på ett rättssäkert sätt arbeta utifrån den vägledning vi har fått, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

- Det har varit nödvändigt att pröva dessa fall i två instanser, både i miljödomstolen och i Mark- och miljööverdomstolarna eftersom det har funnits juridiska oklarheter i fråga om ersättningsrätten i fjällnära skog. Domstolarna har i sina juridiska bedömningar kommit till samma domslut när det gäller vad som ska anses vara pågående markanvändning och vilken ersättning som i så fall ska betalas ut. Alla berörda aktörer har nu fått normbildande domar att förhålla sig till, säger Gunnar Larsson, generaldirektör vid Kammarkollegiet.

Domen i MÖD gäller fem ärenden. Totalt finns ett 50-tal liknande ärenden i olika mark- och miljödomstolar. Alla dessa ärenden gällande avverkning i fjällnära skog, prövas och hanteras som tidigare. I de fall där markägaren nekas avverkningstillstånd och förutsättningarna för ersättning finns kommer ersättning att betalas ut.

- Det blir konsekvensen av domen, säger Herman Sundqvist. Hur pengarna det kostar staten ska tas fram är en fråga för politiken att lösa.

Bakgrund

Under 2019 fick Skogsstyrelsen 273 ansökningar om att få avverka i fjällnära skogar. Under året fattades 180 beslut om att ge tillstånd för att få avverka, 22 beslut om tillstånd men med vissa begränsningar och 23 beslut om avslag. Marknadsvärdet för landets fjällnära skog är knappt 3 miljarder, exklusive statlig mark och frivilliga avsättningar, enligt Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets beräkningar.

Det är Kammarkollegiet som företrätt staten i domstolsprocesserna och Skogsstyrelsen har bistått med expertkunskaper.

Under 2019 tillsatte regeringen en utredning som bland annat ska se över och förtydliga de delar i Skogsvårdslagen som rör fjällnära skog.

Kontakt

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen
Telefon: 036-35 94 30
E-post: herman.sundqvist@skogsstyrelsen.se

Gunnar Larsson, generaldirektör, Kammarkollegiet
Telefon: 08-700 06 87
E-post: gunnar.larsson@kammarkollegiet.se

AnnaLena Olausson, pressansvarig, Skogsstyrelsen
Telefon: 036-35 93 30, 076-785 93 30
E-post: annalena.olausson@skogsstyrelsen.se

Pressansvarig vid Kammarkollegiet
Mattias Axelsson
Telefon: 08-700 08 63
E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se


Det här pressmeddelandet har getts ut i samverkan med Skogsstyrelsen.