Ansök om avstående av arv

Ansök om avstående av arv

Arvsfonden kan avstå från arv eller försäkringsbelopp även om den döde inte har skrivit något testamente. Arvet tillfaller då någon annan. Här beskriver vi på vilka grunder så kallat avstående av arv kan ske och hur man ansöker.

Yttersta viljan

Arvsfonden kan låta arvet gå till någon annan om det var den dödes yttersta vilja. Även om det inte finns något skriftligt testamente kan arvlåtaren muntligt ha berättat vem som ska få ärva. Han eller hon kan också ha gjort sin önskan känd i exempelvis brev och dagböcker. Även andra särskilda omständigheter gör att arvsfonden kan avstå arvet med hänvisning till den dödes yttersta vilja.

I detta fall kan arvet antingen gå till en eller flera fysiska personer eller till en juridisk person, till exempel en förening.

Närstående

Arvsfonden kan avstå arv till förmån för personer som har stått den döde nära även om den döde inte har skrivit något testamente. Det kan vara släktingar, vänner eller grannar som har vårdat arvlåtaren eller på annat sätt under lång tid hjälpt honom eller henne.

I detta fall kan arvet endast gå till en eller flera fysiska personer.

Betydelse för kulturhistoria, naturvård eller kulturvård 

Om ett dödsbo innehåller egendom som är av väsentlig betydelse ur kulturhistorisk synpunkt eller ur natur- eller kulturvårdssynpunkt kan arvsfonden avstå sitt arv till förmån för exempelvis en hembygdsförening. Kravet är att föreningen har förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt.

Om det finns särskilda skäl kan arvsfonden även avstå ett ekonomiskt belopp från dödsboet om föreningen behöver akut renovera egendomen eller vidta andra omedelbara åtgärder för att bevara den.

I detta fall kan arvsfonden enbart avstå sitt arv till förmån för en juridisk person, till exempel en förening.

Ansökan

Ansökan om avstående görs hos Kammarkollegiet och ska ha kommit in senast tre år efter dödsfallet, eller efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden.

Så går beslutet till

För ansökningar som inkommit till Kammarkollegiet senast den 31 december 2013 gäller följande. Regeringen eller Kammarkollegiet beslutar om avstående. Kollegiet får besluta om avstående när värdet av den egendom som ansökan gäller är mindre än 2 mkr enligt bouppteckningen. Kollegiet ska även överlämna ärendet till regeringen för avgörande, om det kommer upp någon fråga av särskild vikt från allmän synpunkt.

För ansökningar som inkommit från och med den 1 januari 2014 gäller att Kammarkollegiet beslutar. Kollegiet ska dock även fortsättningsvis överlämna ärendet till regeringen om någon fråga av särskild vikt från allmän synpunkt uppkommer.

 

21 augusti 2018