Om Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden bildades 1928 när riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten för kusiner och avlägsnare släktingar.

Arvsfonden har bland annat finansierat föregångarna till barnbidraget, den allmänna förskolan, studiestödet, barnavårdscentralerna och mödravårdscentralerna. Därefter tog stat, kommun och landsting över ansvaret. Även BRIS, Elevombudsmannen, färdtjänsten och personlig assistans är exempel på verksamheter som startade som arvsfondsprojekt.

Läs mer om de olika projekten på arvsfonden.se.

Hur får Arvsfonden sina pengar?

Om en person avlider utan att efterlämna make/maka eller närmare släktingar än kusiner blir arvsfonden arvinge. Förutsättningen är att den avlidne inte har testamenterat till någon annan. Allmänna arvsfonden kan även få egendom genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande i försäkringsavtal.

Hur stor är Arvsfonden?

Den 31 december 2017 uppgick fondens bokförda värde till cirka 4 924 miljoner kronor och marknadsvärdet var drygt 7 813 miljoner kronor. Tillgångarna är placerade i andelar i Kammarkollegiets aktie-, aktieindex och räntekonsortier.

Under 2017 fick Allmänna arvsfonden in cirka 805 miljoner kronor netto. En tiondel av de medel som betalas in under ett år läggs till fonden. Resten får delas ut till olika projekt tillsammans med årets direktavkastning

01 oktober 2018