Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösning

En konsument som har en tvist med en näringsidkare i samband med försäljning av varor eller tjänster ska ha tillgång till tvistlösning utanför domstol. 

Den 1 januari 2016 trädde lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Den bygger på ett EU-direktiv, enligt vilket det ska finnas alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet tillgängliga i hela EU. En konsument som har ett klagomål eller en tvist i samband med försäljning av varor eller av tjänster ska kunna vända sig till ett sådant tvistlösningsorgan.

Från och med den 1 januari 2016 kan ett tvistlösningsorgan ansöka hos Kammarkollegiet om att bli ett godkänt alternativt tvistlösningsorgan.

För att en organisation ska kunna bli godkänt som alternativt tvistlösningsorgan gäller följande

  • Ansökan måste innehålla uppgifter om samtliga punkter som anges i direktivets artikel 19.
  • Organisationen som ansöker måste uppfylla de krav som ställts i direktivets artiklar 5-9. Ansökan måste därför innehålla uppgifter om på vilket sätt den sökande organisationen uppfyller vart och ett av de krav som ställts i respektive artikel.
08 mars 2017