Så bestäms begravningsavgiften

Från och med 2017 års avgift kommer Kammarkollegiet att bestämma en gemensam avgift för begravningsverksamheten. Denna kommer att gälla för alla som bor i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten.

Huvudmännen inom Svenska kyrkan föreslår hur stor kostnaden för deras begravningsverksamhet ska vara. Begravningsombuden ska yttra sig om förslagen. Utifrån förslagen bestämmer sedan Kammarkollegiet hur stor avgiften blir. Vi får in förslagen för det kommande året under november och fattar beslut senast den 1 december. Vårt beslut kan inte överklagas.

Begravningsavgiften ska täcka de kostnader som huvudmannen har för att sköta begravningsverksamheten enligt begravningslagen. Avgiften grundas på att huvudmannen särredovisar verksamhetens intäkter och kostnader. Skälet är att det ska gå att kontrollera att pengarna bara används till begravningsverksamheten.

08 mars 2017