Begravningsavgift

Begravningsavgift

De pengar som kommer in genom begravningsavgiften ska användas till att sköta begravningsverksamheten. De får inte användas till huvudmannens övriga verksamhet.

Det här får avgiften användas till

När en person avlider har denne rätt att utan kostnad för dödsboet få

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
  • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
  • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

De pengar som kommer in via begravningsavgiften får också användas till att förvalta begravningsplatser. Begravningsplatser är till exempel kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar. Huvudmännen ska erbjuda allmänna begravningsplatser med ett tillräckligt antal gravplatser och andra vanliga gravanläggningar. De ska också erbjuda särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Det här är exempel på vad avgiften inte får användas till

Huvudmannens övriga verksamhet, kista, gravsten, skötsel av den enskilda gravplatsen, religiösa symboler eller ceremonier som till exempel begravningsgudstjänster, klockringning eller ceremoniella bärare.

10 december 2018