Begravningsavgift och ersättningsbelopp

Begravningsavgift och ersättningsbelopp

Alla som är folkbokförda i Sverige har bland annat rätt till kremering och en gravplats i 25 år. Om en person begravs på ett annat ställe än där man är folkbokförd har kostnaden för detta reglerats genom s.k. begravningsclearing. Från och med den 1 januari 2017 tas begravningsclearingen bort. Den ersätts i vissa fall genom särskilda ersättningsbelopp.

Om en person blir gravsatt hos en innehavare av en enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Ersättningen ska betalas av den huvudman inom vars område den döde var folkbokförd. Kammarkollegiet ska vart femte år fastställa de särskilda ersättningsbelopp som huvudmännen ska betala till dessa innehavare. Beloppen ska avse dels gravsättning på bestämd gravplats, dels gravsättning utan bestämd gravplats.

Bakgrunden till förändringarna är att folkbokföringen inte längre sker inom en av Svenska kyrkans församlingar och att en enhetlig begravningsavgift kommer att gälla från och med 2017 för den begravningsverksamhet som bedrivs av huvudmännen inom Svenska kyrkan. Den enhetliga avgiften innebär att kostnaderna för de tidigare clearingssituationerna inom Svenska kyrkan innefattas i huvudmännens kostnadsberäkningar.

För dödsfall som har inträffat under 2016 gäller de tidigare bestämmelserna om clearing.

05 december 2017