Ersättning och skadestånd

Kammarkollegiet beslutar vem som har rätt till ersättning från staten i vissa ärenden.

Ärendena gäller brott mot vissa författningar, t.ex. miljöbalken, jordabalken, fastighetsbildningslagen, lagen om företagsinteckning och förordningen om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. 

Narkolepsi

Staten betalar ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi, som med övervägande sannolikhet orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix. Kammarkollegiet handlägger ärenden om den statliga ersättningen.

Tvångssteriliserade

Enligt lagen ska staten betala ersättning till personer som har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden den 1 juli 1972–30 juni 2013, om denna ansökan har godkänts.

Lagfartskapning

Många ärenden som Kammarkollegiet behandlar gäller lagfartskapningar. Här kan du hitta information och ansöka om ersättning för dina kostnader att få lagfarten undanröjd.