Narkolepsi

Staten ska betala ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi, som med övervägande sannolikhet orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix. Kammarkollegiet handlägger ärenden om den statliga ersättningen.

För att Kammarkollegiet ska kunna pröva om du har rätt till ersättning måste du först lämna in en skadeanmälan till Läkemedelsförsäkringen. Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats.

Skadeståndslagen

Den statliga ersättningen ska uppgå till de belopp som följer av skadeståndslagens (1972:207) bestämmelser om ersättning för personskada. Statens ersättning avser inte skadestånd, utan ersättningen har ex-gratia-karaktär*.

Kontakta våra handläggare om du vill veta mer 

*Ex-gratia betyder att regeringen har möjlighet att besluta om ersättning till enskilda individer, när inte staten svarar för en skada enligt lag.

Frågor och svar om Kammarkollegiets narkolepsiuppdrag

Läs om Kammarkollegiets handläggning av ärenden om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccineringen under åren 2009 och 2010:
Frågor och svar om Kammarkollegiets uppdrag kring narkolepsi

25 september 2017