Statlig ersättning till tvångssteriliserade

Från den 1 maj 2018 finns en ny lag om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd enligt 1 § lagen (1972:119) – ”Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall” och som därmed drabbats av det numera upphävda kravet på sterilisering eller avsaknad av fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd. Enligt lagen ska staten betala ersättning till personer som har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden den 1 juli 1972–30 juni 2013, om denna ansökan har godkänts. 

Ersättningen är en symbolisk gottgörelse för att ”Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall” fram till och med den 30 juni 2013 innehöll ett krav på sterilisering eller avsaknad av fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd. Det var ett krav som regeringen i dag menar är fel och tar avstånd ifrån.

Ersättningen som är av ex gratiakaraktär* lämnas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp. 

Ansökan om ersättning ska skickas in till och prövas av Kammarkollegiet. 

Om man får avslag på sin ansökan får Kammarkollegiets beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Samtidigt införs sekretessbestämmelser för uppgifter om personliga förhållanden enligt den nya lagen. 

Den nya lagen och lagändringarna träder i kraft den 1 maj 2018. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020. 

Kammarkollegiet ska se till att ärendena blir utredda i den omfattning som krävs. Kammarkollegiet kommer att, med den sökandes samtycke, begära upplysningar om den sökande från andra myndigheter om det behövs för utredningen av ärendet. Kammarkollegiet har utformat ett ansökningsformulär för att underlätta för de sökande. 

Så här gör du om du vill ansöka:

Ansökningsformuläret finns tillgängligt på vår hemsida från den 1 maj 2018. Du kan även få ansökan hemskickad till dig eller få den till din e-postadress.

Vi behöver ditt namn och ditt nuvarande personnummer för att vi ska kunna ta in utredningar från andra myndigheter som behövs för att pröva din ansökan.

Har du själv tillgång till Skatteverkets beslut eller underrättelse om personnummerbyte eller Socialstyrelsens beslut om ändrad könstillhörighet så får du gärna bifoga dessa handlingar till din ansökan. Handläggningstiden blir då kortare.

I vissa fall behöver vi även tillgång till uppgiften om när ansökan lämnats/skickats till Socialstyrelsen och när beslut fattats samt ditt tidigare namn och personnummer. Har du inte kvar dessa uppgifter eller handlingar så hjälper vi dig att ta fram dem.

Vid frågor får du gärna kontakta:

Anna Jildenhed, per telefon 054-22 12 35, eller via e-post anna.jildenhed@kammarkollegiet.se

Erland Törngren, per telefon 054-22 12 20, eller via e-post erland.torngren@kammarkollegiet.se

Liselotte Andersson, per telefon 054-22 12 39, eller via e-post liselotte.andersson@kammarkollegiet.se

 

*Ex gratia betyder ”av nåd” och är en ersättning som regeringen kan bevilja exempelvis när en tidigare lagstiftning har drabbat individer på ett sådant sätt att samhället i efterhand vill ta ansvar och kompensera genom en ekonomisk ersättning.  

 

 

21 december 2018