Försäkringsvillkor Student IN

De här villkoren avser den statliga försäkringen som riktar sig till inkommande utbytesstudenter som studerar vid statliga svenska universitet eller högskolor.

Villkoren gäller för försäkringar som tecknats under tiden 1 januari 2011-31 december 2014.

Innehåll

1.Tecknande, omfattning och självrisk
1.1 Samlingsförsäkring
1.2 Enskild försäkring
1.3 Självrisk
2. Försäkringsskydd
2.1 Sjuk- och tandvårdsskydd
2.2 Hemtransportskydd
2.3 Olycksfallsskydd
2.4 Ansvarsskydd
2.5 Rättsskydd
3. Skadeanmälan
4. Allmänna villkor
4.1 Annan försäkring
4.2 Preskription
4.3 Återkrav
4.4 Försäkringstid och uppsägning
4.5 Återbetalning av premie
4.6 Premiejustering

Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som för universitetens och högskolornas räkning tecknats i det statliga försäkringssystemet av Centrala studiestödsnämnden. Den gäller under skoltid och vid direkt färd till och från den plats därskoltiden tillbringas.

Många utländska studenter i Sverige har inte möjlighet att teckna en egen försäkring för sjukdom och för olycksfall under fritid. Student IN-försäkringen ger utländska studenter ett skydd för vårdkostnader. Den innehåller även ett visst olycksfallsskydd i form av fasta belopp vid invaliditet eller dödsfall samt ansvars- och rättsskydd. Den gäller dygnet runt i Sverige.

1. Tecknande och omfattning

1.1 Samlingsförsäkring

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga utländska utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning vid universitetet eller högskolan. Med utbytesstudent menas en student som studerar eller praktiserar i Sverige enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte.

Omfattning i tid och rum

Försäkringen gäller under utbildningstiden enligt LADOK eller motsvarande system samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut.

Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige.

Anmärkning

Med begreppet studiestart menas terminsstart, kursstart eller tidpunkt då undervisningen på lärosätet påbörjas. Introduktionskurs, språkkurs och liknande studieförberedande aktivitet som anordnas av ett svenskt lärosäte ingår i utbildningstiden.

Med begreppet studieslut menas termins- eller kursslut då undervisningen eller praktikperiod avslutas. Tentamens- eller provperiod i direkt anslutning till studie- eller praktikperiod ingår i utbildningstiden.

1.2 Enskild försäkring

Ett universitet eller en högskola kan teckna denna försäkring för en enskild student som ska studera eller praktisera i Sverige när detta inte sker enligt en skriftlig överenskommelse mellan lärosäten enligt moment 1.1

 I beställningen ska då anges:

  • studentens namn och personnummer eller födelsedatum
  • den önskade försäkringstiden samt
  • fakturaadress, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten.

Omfattning i tid och rum

Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige.

Lägsta fakturabelopp är 200 kr.

1.3 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2. Försäkringsskydd

2.1 Sjuk- och tandvårdsskydd

Detta moment gäller inte för:

  • Medborgare från ett nordiskt land, EU/EES land, Schweiz eller annat konventionsland avseende sjukvårdsförmåner. I dessa fall ska den försäkrade ha med sig ett EU kort eller motsvarande från hemlandet.
  • Personer som betalar samma vårdavgift som personer bosatta i Sverige.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbats av sjukdom eller olycksfall. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av nittio dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för akut vård i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e graviditetsveckan. Vid nedkomst före utgången av den 28:e graviditetsveckan betalas nödvändiga och skäliga kostnader för vård av modern och barnet i högst nittio dagar. Andra kostnader för vård i samband med graviditet eller nedkomst betalas inte.

Försäkringen ersätter akut tandvård med högst 3 000 kr per år. Akut tandvård innebär att patienten blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det finns en fungerande tuggyta.

Sjukvård ska alltid kunna styrkas med originalkvitton. Försäkringen ersätter endast mediciner som ordinerats av läkare.

Undantag

Försäkringen ersätter inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan han/hon kom till Sverige. Blir den försäkrade hastigt försämrad under vistelsen i Sverige täcker försäkringen läkarvård tills tillståndet stabiliserats även om behandlingen av sjukdomen fortsätter.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i samband med sjukvård. Exempel på sådana merkostnader kan vara telefonsamtal, taxikostnader, outnyttjade biljetter m.m. Exempel på fler åtgärder som inte ersätts är hälsoundersökning, vaccination, planerade kontroller under graviditet och annan planerad vård/tandvård. Provtagning för könssjukdom, utan symptom eller annan indikation på faktisk smitta, ersätts inte som akut sjukvård.

Ersättning utges inte för vård hos kiropraktor, naprapat eller annan vårdgivare utanför den allmänna sjukvården. Kiropraktisk behandling ersätts dock under förutsättning att den föreskrivs av behörig läkare.

Anmärkning

Moment 2.1 gäller dock för medborgare i ett nordiskt land, ett EU/EES-land, Schweiz eller i ett annat konventionsland som kan visa att de blivit utförsäkrade i sitt hemland avseende sjukvårdsförmåner.

Med akut sjuk- eller tandvård avses detsamma som med begreppen

omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive
omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125).

Fakturor från exempelvis sjukhus ska inte vara utställda till Kammarkollegiet, utan alltid till den försäkrade.

2.2 Hemtransportskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för transport till hemlandet av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden. Bedömningen om en hemresa är nödvändig ska alltid göras av behandlande läkare tillsammans med Kammarkollegiet. Kostnader för hemtransport som anordnats av annan än Kammarkollegiet ersätts inte.

2.3 Olycksfallsskydd

Vid olycksfallsskada som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet under 50 procent beräknas kapitalet på 5 basbelopp. Vid minst 50 procent invaliditet beräknas det på 10 basbelopp. Leder olycksfallsskadan inom tre år till döden, utbetalas 1 basbelopp till dödsboet med avdrag för vad som kan ha utbetalats som invaliditetskapital.

Definitioner

Med olycksfallskada avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Detta innebär följande: En kroppsskada i samband med överfall anses i regel som en olycksfallsskada. Överbelastnings- eller förslitningsskador räknas däremot inte som olycksfallsskador. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne som inte inträffat i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment.

Med basbelopp avses prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Föreskrift i fråga om överfall

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, d.v.s. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte ger vid handen att oaktsamheten varit ringa eller saknat betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten har varit särskilt allvarlig kan rätten till ersättning helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig straffbar gärning som enligt svensk lag kan leda till minst böter.

2.4 Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har inträffat under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att:

1. utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,
2. förhandla med motparten,
3. föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt
4. betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 3 000 000 kr.

Försäkringen gäller inte följande:

1. skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,
2. skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar samt
3. skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare utomlands av en där hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

Anmärkning

Försäkringsskyddet är inte begränsat till anspråk mot den försäkrade som privatperson. Det innebär att skyddet även omfattar anspråk mot den försäkrade som student eller praktikant.

Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.5 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet bestämmer.

Kravet ska överstiga 15 000 kr.

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 kr.

3. Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett, som tillhandahålls på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

1. vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat,
2. Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga orginalkvitton eller andra verifikationer,
3. om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt
4. på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

4. Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för olycksfallsskyddet enligt moment 2.3 Olycksfallsskydd ersätter försäkringen skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte har inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om moment 2.4 Ansvarsskydd anses skadedagen vara den dag krav framställts mot den försäkrade. I fråga om övriga moment är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning till den försäkrade eller myndigheten, övertar kollegiet dennes rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Försäkringstid och uppsägning

En försäkringsperiod för en samlingsförsäkring är om inget annat avtalats tolv månader. Om ingen av parterna sagt upp försäkringen senast en månad före periodens utgång, förlängs försäkringen med en ny period. En enskild försäkring kan sägas upp av myndigheten under försäkringstiden med omedelbar verkan.

4.5 Återbetalning av premie

Har en enskild försäkring sagts upp av myndigheten, återbetalas premien för tiden efter uppsägningen. Belopp under 200 kr återbetalas dock inte. Ändringar i en försäkring som börjat gälla, t.ex. av antalet försäkrade personer, medför inte rätt till återbetalning av premie.

4.6 Premiejustering

Premiejustering tillämpas i samlingsförsäkringar där årspremien uppgår till minst 10 000 kr.

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande:

70 procent av premien jämförs med skadekostnaden,
är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 procent,
är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 procent av den ursprungliga premien.

Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men inledningsvis kommer den att vara 10, 22 respektive 34 månader.

27 april 2017