Försäkringsvillkor Student UT

De här villkoren avser försäkringen för utresande utbytesstudenter från statliga svenska universitet och högskolor samt för KY/YH-studenter på LIA utomlands. 

Villkoren gäller 1 januari 2011-31 december 2014

Innehåll

1. Tecknande, omfattning och självrisk
1.1 Samlingsförsäkring för utbytesstudenter
1.2 Enskild försäkring
1.3 Försäkringsbevis
1.4 Självrisk
2. Försäkringsskydd
2.1 Personskadeskydd
2.2 Sjuk- och tandvårdsskydd
2.3 Hemtransportskydd
2.4 Anhörigs besöksresa
2.5 Avbrottsskydd
2.6 Egendomsskydd
2.7 Resgodsförsening
2.8 Kontant skadehjälp
2.9 Kris och katastrofskydd
2.10 Ansvarsskydd
2.11 Rättsskydd
3. Skadeanmälan
4. Allmänna villkor
4.1 Annan försäkring
4.2 Preskription
4.3 Återkrav
4.4 Återbetalning av premie
4.5 Premiejustering

Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som för universitetens och högskolornas räkning tecknats i det statliga försäkringssystemet av Centrala studiestödsnämnden. Den gäller i Sverige under skoltid och under färd till och från den plats där skoltiden tillbringas.

STUDENT UT-försäkringen gäller vid utbildning utomlands. Den ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Skyddet gäller dygnet runt.

1. Tecknande, omfattning och självrisk

1.1 Samlingsförsäkring för utbytesstudenter

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga studenter och doktorander som är antagna till och bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning vid universitetet eller högskolan och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter, doktorander eller praktikanter. Med ”antagen” menas här registrerad i LADOK eller motsvarande system.

Omfattning i tid och rum

Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, i utbildningslandet två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige eller utbildningsorten i Sverige. Försäkringen gäller även under lov så länge den försäkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet.

Försäkringen gäller även under direkt resa från ett utbildningsland till ett annat för fortsatta utbytesstudier i det landet.

1.2 Enskild försäkring

Ett universitet, en högskola eller en annan myndighet kan teckna denna försäkring för en enskild student eller doktorand som ska studera eller praktisera utomlands när detta inte sker enligt en överenskommelse enligt 1.1.

I beställningen ska då anges:

studentens namn och personnummer,
den önskade försäkringstiden,
land och ort för studierna eller praktiken samt
fakturaadress, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten.

Omfattning i tid och rum

Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen under försäkringstiden.

Lägsta fakturabelopp är 200 kr.

1.3 Försäkringsbevis

Kammarkollegiet tillhandahåller ett underlag för personligt försäkringsbevis i form av ett kort. Universitetet eller högskolan utfärdar beviset för den som kommer att omfattas av samlingsförsäkringen enligt 1.1. Vid tecknande av enskild försäkring enligt 1.2 utfärdas beviset av Kammarkollegiet. Detta kort har ingen betalfunktion. Den försäkrade får betala kostnaden själv eller kontakta Falck TravelCare.

1.4 Självrisk

Denna försäkring gäller utan självrisk med undantag för 2.6 Egendomsskydd där självrisken är 1 500 kr.

2. Försäkringsskydd

2.1 Personskadeskydd

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta, som drabbat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kap 8-18 § § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen omfattar bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Ersättningen enligt 2 § i ovan angivna lagrum omfattar även begravningskostnader, förlust av underhåll samt personskada för den som stod den avlidna särskilt nära.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas.

Leder personskada genom olycksfall eller sjukdom genom smitta inom tre år från skadetillfället till döden, utbetalas utöver eventuellt redan utbetalade belopp ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom - och utöver ersättning för förlust av underhåll enligt första stycket - tre basbelopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring, förutsatt att den andre föräldern är eller i anledning av dödsfallet blir vårdnadshavare.

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade eller den behandlande tandläkaren ska kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en permanent behandling. Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment.

Föreskrift

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller av annan aktiv skadehjälp ska kontakt tas med:

Falck TravelCare
Tel:  +46 85 87 71 749
Fax:  +46 85 05 93 913
E-post:  assistance@falcktravelcare.com

Falck TravelCare kan kontaktas dygnet runt.

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kammarkollegiet svarar därvid gentemot den försäkrade för alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte är sådana att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

Definitioner

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Skada under schemalagd fysisk träning eller vid praktik inom vårdyrken eller andra praktiskt inriktade utbildningar med hög fysisk belastning anses som olycksfall även om kravet på yttre våld inte är uppfyllt.

Med våld mot kroppen jämställs påverkan av rök, gas, kemiskt ämne, värme, kyla eller strålning. Detsamma gäller för tryckförändringar och annan påverkan på kroppen under dykutbildning.

Trots kravet på ofrivillighet anses som olycksfall även plötsliga händelser med yttre våld mot kroppen som uppkommer i samband med arbete, utbildning, praktik eller övning som den försäkrade frivilligt deltagit i, om händelsen är en oönskad och oförutsedd följd av verksamheten. Detsamma gäller skada eller sjukdom som uppkommer i samband med övning i injicering eller provtagning i samband med vårdutbildning.

Andra överbelastnings- eller förslitningsskador samt tandskador vid tuggning eller bitning räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Med basbelopp avses prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Undantag

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån motsvarande ersättning inte kan lämnas genom kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada eller genom annan motsvarande försäkring, genom en trafikförsäkring eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägs- eller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring. Detsamma gäller ersättning enligt förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander.

Denna försäkring ersätter kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), annan lag eller annan försäkring.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för skada som inte har dokumenterats i journalanteckning, intyg eller motsvarande inom sjukvården.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

2.2 Sjuk- och tandvårdsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk-, eller tandvård utomlands när den försäkrade drabbats av skada eller sjukdom under försäkringstiden. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av nittio dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjukvård i samband med graviditet och förlossning utomlands. Försäkringen täcker kostnader för abort i utbildningslandet. Får abort inte utföras i utbildningslandet ska kontakt tas med Falck TravelCare eller Kammarkollegiet. Kostnader för akut vård i samband med graviditet ersätts utan begränsning i tiden. Nödvändiga och skäliga kostnader för vård vid förlossning ersätts både för modern och för barnet. Detsamma gäller vårdkostnader efter förlossning i högst nittio dagar.

Sjukvård ska alltid kunna styrkas med originalkvitton. Försäkringen ersätter endast mediciner som ordinerats av läkare.

Akut tandvård innebär att patienten blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls med protes eller annat billigare behandlingsalternativ samt att det finns en fungerande tuggyta.

Undantag

Försäkringen ersätter inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan han/hon reste iväg. Blir den försäkrade hastigt försämrad i utlandet täcker försäkringen läkarvård tills tillståndet stabiliserats även om behandlingen av sjukdomen fortsätter.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i samband med sjukvård. Exempel på sådana merkostnader kan vara telefonsamtal, taxikostnader, outnyttjade biljetter m.m. Exempel på fler åtgärder som inte ersätts är hälsoundersökning, vaccination, planerade kontroller under graviditet och annan planerad vård/tandvård. Provtagning för könssjukdom, utan symptom eller annan indikation på faktisk smitta, ersätts inte som akut sjukvård.

Ersättning utges inte för vård hos kiropraktor, naprapat eller annan vårdgivare utanför den allmänna sjukvården. Kiropraktisk behandling ersätts dock under förutsättning att den föreskrivs av behörig läkare.

Anmärkning

Med akut sjuk- eller tandvård avses detsamma som med begreppen omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125).

Fakturor från exempelvis sjukhus ska inte vara utställda till Kammarkollegiet, utan alltid till den försäkrade.

Föreskrift

Sverige har för närvarande avtal om sjukförmåner med de nordiska länderna, med övriga länder i EU/EES och Schweiz, samt med några konventionsländer.

Om den försäkrade ska resa till ett sådant land ska han/hon ha med sig ett intyg/kort (EU-kort) från Försäkringskassan som visar att den försäkrade tillhör denna, så att han/hon säkert kan få sjukvård enligt avtalen d.v.s. utan annan kostnad än eventuell patientavgift. Intyget/kortet ger den försäkrade rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner som sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel mm som ges inom det allmänna sjukvårdssystemet i det landet.

Har den försäkrade betalat hela vårdkostnaden, och är berättigad till återbetalning av en del eller hela kostnaden, har han/hon möjlighet att ansöka om återbetalning hos Försäkringskassan. Originalkvitton och faktura i original ska alltid bifogas ansökan till Försäkringskassan. Ansökan prövas av Försäkringskassan som beslutar om återbetalning. Den försäkrade ska inhämta Försäkringskassans beslut innan Kammarkollegiet prövar frågan om ersättning för akut sjuk- och tandvård. Försäkringskassans beslut ska bifogas skadeanmälan till Kammarkollegiet.

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skadehjälp (t.ex. där vården beräknas medföra stora kostnader), ska kontakt tas med:

Falck TravelCare
Tel:  +46 85 87 71 749
Fax:  +46 85 05 93 913
E-post:  assistance@falcktravelcare.com

Falck TravelCare kan kontaktas dygnet runt.

2.3 Hemtransportskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för resa eller transport till Sverige av den försäkrade på grund av att han/hon drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden. Bedömningen om en hemresa är nödvändig ska alltid göras av behandlande läkare på plats tillsammans med läkare från Falck TravelCare.

Kostnader för hemtransport som anordnats av annan än Falck TravelCare ersätts inte.

Föreskrift

Vid behov av hemtransport ska alltid kontakt tas med Kammarkollegiet eller med:

Falck TravelCare
Tel:  +46 85 87 71 749
Fax:  +46 85 05 93 913
E-post:  assistance@falcktravelcare.com

2.4 Anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades död, livshotande skada eller allvarliga sjukdom utomlands ersätts skäliga kostnader för högst två anhörigas resa vid ett tillfälle från hemorten och logi i samband med besöket. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands. Resan ska alltid i förväg godkännas av Kammarkollegiet eller Falck TravelCare. Telefon- och faxnummer samt e-postadress se 2.3.

2.5 Avbrottsskydd

Vid avbrott i utlandsvistelsen p.g.a.

anhörigs allvarlig skada eller livshotande sjukdom,
anhörigs dödsfall,
omfattande egendomsskada eller
krig, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof i vistelselandet,

ersätts den försäkrades kostnad för ombokning av befintlig hemresebiljett eller annan merkostnad för hemresa till Sverige samt – i förekommande fall – skäliga kostnader för en ny utresa som företas inom den från början planerade tiden för utlandsvistelsen.

Föreskrift

Hemresan ska påbörjas minst 48 timmar före den ordinarie bokade hemresan. För att en ny utresa till utbildningslandet ska kunna ersättas så ska minst 14 dagar återstå av studietiden.

Om ny utresa inte ska företas inom den från början planerade tiden för utlandsvistelsen, ska utställda färdhandlingar för hemresan utnyttjas. Vid behov ska ombokning ske.

Försäkringen täcker högst två hemresor per anhörig. Anhörigs allvarliga skada eller livshotande sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

Med hemresa till Sverige avses resan till hemorten (där den försäkrade är folkbokförd). Andra utgifter för resa till den anhörige/begravningen/sjukhuset, som är på en annan ort, ersätts inte.

Försäkringen gäller även för hemresa till begravning av anhörig som avlider före utresan till utbildningslandet.

Definitioner

Med anhörig menas:

 • Make
 • Registrerad partner
 • Sambo som är folkbokförd på samma adress som resenären
 • Barn
 • Barnbarn
 • Syskon
 • Föräldrar
 • Mor- och farföräldrar
 • Svärföräldrar*
 • Svärdotter och svärson**
 • Styvmor och styvfar***
*   Föräldrar till make, registrerad partner eller sådan sambo som avses ovan.
** Barns make eller registrerad partner eller sådan sambo till barn som avses ovan.
*** Förälders make eller registrerad partner eller sådan sambo till förälder som avses ovan.

2.6 Egendomsskydd

Skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade privata lösöre ersätts med högst 20 000 kr. Egendomsskyddet gäller under hela försäkringstiden.

Begränsningar i angivet försäkringsbelopp:

stöldbegärlig egendom, se nedan, högst 10 000 kr,
värdehandlingar (biljetter, pass mm.) högst 5 000 kr och
kontanter högst 2 000 kr

Stöldbegärlig egendom:

föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar,
antikviteter och konstverk, fick- och armbandsur samt
kameror, projektorer, kikare, musikinstrument, mobila telefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning, GPS-utrustning, datorer, bärbara/fickminnen, handdatorer, bandspelare, skivspelare, cd-spelare, dvd-spelare, förstärkare, högtalaranläggningar, radio-, tv- och videoapparater, tv-spel samt delar och tillbehör till nu uppräknade föremål (även band, kassetter och skivor)

Försäkringen gäller inte följande:

1. skada på eller förlust av kontanter, resehandlingar, föremål helt eller delvis av ädel me­tall, äkta pärlor och ädelstenar, kamera eller dator med tillbehör, elektronisk utrustning, mobiltelefon eller annan ömtålig eller stöldbegärlig egendom, om sådan egendom lämnats för transport, pollettering, eller förvaring på annat sätt,
2. skada eller funktionsfel på teknisk utrustning på grund av väderlek (t.ex. fuktskada, påverkan av sand) eller utan samband med yttre skadehändelse,
3. skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller repor utan vä­sentlig inverkan på användbarheten,
4. skada eller förlust som kan ersättas genom annan försäkring, transportföretag, hotell el­ler liknande,
5. skada på sportredskap under användning,
6. skada på eller förlust av motordrivet fordon, båt, luftfartyg, hus- eller släpvagn, flytt­gods eller djur,
7. köp eller uttag som gjorts med hjälp av den försäkrades stulna eller förlorade bankkort,
8. följdskada p.g.a. förlust av egendom, t.ex. kostnad för telefonsamtal, resor, låsbyte, taxiresor, mat eller logi,
9. egendom som tillhör ett svenskt lärosäte (svensk myndighet), ett utländskt lärosäte, ett företag eller annan juridisk person samt
10. egendom som har kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om egendomen då blivit stulen.

Anmärkning

Ömtålig eller stöldbegärlig egendom bör medföras som handbagage. Den försäkrade bör vara medveten om att det förekommer stölder ur incheckade låsta väskor.

Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad egendom som kollegiet ersatt. Kommer föremål som ersatts till rätta, ska den försäkrade meddela kollegiet detta.

Föreskrift

Den försäkrade ska bifoga ett intyg om anmälan enligt följande: Stöld ska omedelbart anmälas till polismyndigheten på orten. Stöld på hotell ska dessutom anmälas till hotellet. Skada på eller förlust av transporterat resgods ska anmälas till transportföretaget. I första hand ska hotellets respektive transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

Aktsamhetskrav

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendomen på betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av stöld eller annan skada. Alla fönster och dörrar ska vara stängda och låsta om ingen är hemma. Att exempelvis lämna kvar pengar i ett hotellrum, lämna en väska eller teknisk utrustning utan tillsyn eller att lämna kvar stöldbegär­lig egendom i en bil anses i regel som oaktsamt. Den försäkrade ska låsa in pengar, värdehandlingar och resehandlingar i kassaskåp, värdefack eller dyl. om han/hon befinner sig på ett hotell.

Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Detsamma gäller om den försäkrade inte polisanmält eller försökt begränsa skadan. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig, t.ex. om en väska har lämnats utan uppsyn vid ett restaurangbesök, kan rätten till ersättning helt falla bort.

Ersättnings- och värderingsregler

Vid egendomsskada ersätts styrkt reparationskostnad, dock högst med det belopp som svarar mot egendomens värde före skadan.

Vid förlust ersätts egendomens värde före skadan.

Originalkvitto på den förlorade eller förstörda egendomen ska alltid skickas in till Kammarkollegiet.

Egendomen värderas på följande sätt:

 • Nyare egendom – där det förflutit kortare tid än ett år från inköpsdatum.
 • Om återinköp sker inom sex månader lämnas ersättning med vad det kostar i allmänna handeln att köpa ny likvärdig egendom.
 • Om återinköp inte sker inom sex månader lämnas ersättning med 70 % av dagens nypris.
 • Äldre egendom – där det förflutit längre tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges efter avdrag med en procentsats av dagens nypris för likvärdig egendom som anges i tabellen nedan.
 • För egendom äldre än 6 år lämnas ingen ersättning. För klockor ersätts dock 20 % av värdet om den är äldre än 6 år.
 • För förbrukningsvaror som t.ex. smink, parfym, mediciner, hygienartiklar, underkläder lämnas ersättning med 50 % av nypriset.
 • För egendom som inte finns med i nedanstående tabell utgörs egendomens värde före skadan av återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Avdraget för ålder och bruk görs med tio procent per år fr.o.m. när det gått ett år från inköpsdatumet, dock högst med sjuttio procent. 
Ersättning i procent av aktuellt pris/värde
FöremålÅlder     
 0-1 år1-2 år2-3 år3-4 år4-5 år5-6 år
Glasögon1006050402020
Klockor1008575655540
Cyklar1008565554540
Skid- och golfutrustning1008565504020
Cd-skivor, dvd-skivor, dvd-filmer, tv-spel1005050504040
Kameror1007565504030
Radio, stereo, tv1007565504030
Dvd-spelare, videokameror1007565504030
Digitalkameror, digitala viedokameror, GPS1006055403020
Mobiltelefoner1006055403020
PC1006055403020


Teknisk utrustning inköpt på blocket.se, tradera.se eller annan liknande sida på internet ersätts med högst 2 000 kr. Kvitto eller kontoutdrag som visar köpet ska alltid bifogas skadeanmälan.

2.7 Resgodsförsening

Vid mer än 12 timmars försening av inskrivet resgods vid utresa från Sverige, ersätts hygienartiklar och kläder med högst 1 500 kr. Denna kostnad ska styrkas med originalkvitto.

Föreskrift

Den försäkrade ska bifoga ett intyg om förseningen från transportföretaget. I första hand ska tran­sportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.8 Kontant skadehjälp

Om den försäkrade p.g.a. stöld eller annan ersättningsgill skada är i omedelbart behov av pengar, kan upp till 10 000 kr i lämplig valuta överföras från:

Falck TravelCare
Tel:  +46 85 87 71 749
Fax:  +46 85 05 93 913
E-post:  assistance@falcktravelcare.com

Anmärkning

En utbetalning från Falck TravelCare är inte att anse som skadeersättning, utan som ett lån från Kammarkollegiet till den försäkrade. Vid skaderegleringen dras lånesumman av från skadeer­sättningen. I förekommande fall är den försäkrade således skyldig att återbetala skillnaden mellan lånet och skadeersättningen till Kammarkollegiet.

2.9 Kris och katastrofskydd

Om den försäkrade råkar ut för akut psykisk kris i samband med överfall, hot, svår sjukdom eller olycka i utbildningslandet kan försäkringen ersätta 5 behandlingar hos en psykolog, kurator eller motsvarande. Behövs ytterligare behandling kontaktas Kammarkollegiet eller Falck TravelCare.

Vid överfall eller olycksfall kan även kristerapi i Sverige ersättas. För ytterligare ersättning vid överfall se 2.1.

Om den försäkrade befinner sig i ett land drabbat av naturkatastrof eller krigsliknande oroligheter och han/hon på grund av dessa omständigheter tvingas förlänga sin restid eller ändra sin boendeform kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi.

Ersättning kan lämnas med högst 5 000 kr. Kostnaden ska styrkas med originalkvitto.

2.10 Ansvarsskydd

Om den försäkrade krävs på skadestånd p.g.a. en händelse som inträffat under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att:

1. utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,
2. förhandla med motparten,
3. föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt
4. betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 10 000 000 kr.

Försäkringen gäller inte följande:

1. skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,
2. skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar samt
3. skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare utomlands av en där hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

Anmärkning

Försäkringsskyddet är inte begränsat till anspråk mot den försäkrade som privatperson. Det innebär att skyddet även omfattar anspråk mot den försäkrade som student eller praktikant.

Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till ansvarsskyddet hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.11 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som inträffat under försäkringstiden och som har samband med den verksamhet som föranlett att försäkringen gäller, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan eller genom allmän rättshjälp. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet bestämmer.

Kravet ska överstiga 15 000 kr.

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 kr.

3. Skadeanmälan

Blankett för skadeanmälan finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. En anmälan ska undertecknas av både den försäkrade och den svenska högskolan. Högskolan ska vid en enskild försäkring bifoga en kopia av försäkringsbekräftelsen. Om den försäkrade omfattas av högskolans samlingsförsäkring ska en kopia av den skriftliga överenskommelsen om utbyte eller mottagande enl. 1.1 Samlingsförsäkring för utbytesstudenter bifogas.

Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

1. vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat,
2. vid skada, stöld eller förlust som inträffat under transport eller på hotell bifoga intyg om anmälan utfärdat av transportföretaget respektive hotellet,
3. vid försening av inskrivet resgods bifoga intyg utfärdat av transportföretaget,
4. lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga originalkvitton eller andra verifikationer,
5. om annan försäkring gäller för samma skada eller om ersättning för skada erhållits från annan, upplysa Kammarkollegiet om detta samt,
6. på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att be­siktning av skadad egendom kan ske.

Föreskrift

Om kontakt tagits med Falck TravelCare med anledning av en skada ska skadeanmälan alltid skickas in till Kammarkollegiet, även om den försäkrade inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om den försäkrade utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till Student UT eller Kammarkollegiet.

4. Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter denna försäkring skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas genom annan försäkring.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag skriftligt krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Återbetalning av premie

Har en enskild försäkring sagts upp av myndigheten, återbetalas premien för tiden efter uppsägningen. Belopp under 200 kr återbetalas dock inte. Ändringar i en försäkring som börjat gälla, t ex. av antalet försäkrade personer, medför inte rätt till återbetalning av premie.

4.5 Premiejustering

Premiejustering tillämpas i samlingsförsäkringar där årspremien uppgår till minst 10 000 kr.

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande:

 • 70 procent av premien jämförs med skadekostnaden,
 • är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 procent,
 • är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 procent av den ursprungliga premien.

Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men inledningsvis kommer den att vara 10, 22 respektive 34 månader.

27 april 2017