Kort om Student UT-försäkringen

Kort information till högskolans handläggare om samlingsförsäkringen Student UT.

Den här informationen gäller enbart för samlingsförsäkringen, inte för enskilda försäkringar, se villkorsmoment 1.1 och 1.2. Vid enskild försäkring utfärdas Medical Insurance Card (MIC) av Kammarkollegiet.

Överenskommelse med mottagaren

Högskolan skall lämna det särskilda informationsbladet till studenten samtidigt som han eller hon får det Medical Insurance Card (MIC) högskolan utfärdat. Högskolan får bara utfärda MIC till studenter som uppfyller kraven i moment 1.1 i försäkringsvillkoren.

För högskolan är det viktigt att tänka på följande:

  1. Det skall finnas en överenskommelse mellan högskolan och den utländske mottagaren. Denna överenskommelse kan antingen vara ett generellt utbytesavtal eller en överenskommelse som gäller mottagande av en eller flera studenter. Det räcker alltså inte med att studenten själv har träffat en sådan överenskommelse.
  2. Vid skada skall en skadeanmälan upprättas. Till denna skall högskolan bifoga överenskommelsen med den utländ ske mottagaren. Detta framgår av skadeanmälningsblanketten.
  3. I de fall studenten inte omfattas av ett generellt utbytesavtal, bör högskolans kontakter med mottagaren dokumenteras och sparas. Ett exempel på en dokumenterad överenskommelse är ett mail från högskolan (inte från studenten) till den utländske mottagaren med förfrågan eller begäran om att denne skall ta emot studenten samt ett mail från den utländske mottagaren till högskolan (inte till studenten) där mottagandet bekräftas.  

Bakgrunden till det nämnda är de krav som anges i 1 kap 11 b § högskoleförordningen (1993:100).

Giltighetstiden på MIC

Giltighetstiden på MIC skall anges i enlighet med villkorsmoment 1.1, andra stycket, d.v.s. så att tiden omfattar

  • direkt resa från Sverige till utbildningslandet,
  • två veckor före utbildningsstart,
  • utbildningstiden
  • två veckor efter utbildningsslut och
  • direkt resa från utbildningslandet till Sverige.

Förteckning

Högskolan skall förteckna utfärdade MIC, varvid studentens namn, personnummer, utbildningsland och kortets giltighetstid skall framgå av förteckningen. Högskolan får naturligtvis inte lämna ut tomma kort till studenter. 

Intyg

En blankett för ett försäkringsintyg på engelska kan beställas hos Kammarkollegiet när en utländsk mottagare begär ett sådant

07 juni 2017