Personskada i trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare och passagerare i det försäkrade fordonet samt skador på personer som körs på av fordonet.

Trafikförsäkringen tecknas som en samlingsförsäkring och vid personskada skall en anmälan göras av myndigheten. Anmälan görs på samma skadeanmälningsblankett som för Motorfordon.

Ersättningar vid personskada 

Sveda och värk

Ersättning för sveda och värk betalas under den akuta läkningstiden.

Lyte och men

Ersättning för lyte och men kan betalas om det finns ärr (lyte) eller bestående besvär (men)

Kostnader

Nödvändiga och skäliga merkostnader som inte betalas av annan.

Inkomstförlust

Om du blir sjukskriven efter en trafikskada betalar vi skillnaden mellan den lön du skulle ha haft om skadan inte inträffat och den ersättning du får från bl.a. arbetsgivaren och försäkringskassan.

Arbetsskadeförsäkring

Olycksfall i arbetet eller vid färd till och från arbetet räknas även som arbetsskada. Vid bestående arbetsoförmåga kan försäkringskassan betala arbetsskadelivränta. Försäkringskassan betalar dessutom kostnaden för tandvård och särskilda hjälpmedel. Kom därför ihåg att anmäla arbetsskada till försäkringskassan.

Rekryter, frivilliga, med flera

Skadas du under militär grundutbildning eller frivillig tjänstgöring i en trafikskada med ett militärfordon gäller lagen om statligt personskadeskydd (LSP). Man kan då ha rätt till t.ex. garantisjukpenning och sjukvårdskostnader från försäkringskassan. För ytterligare information om LSP hänvisas till försäkringskassan.

Ombudskostnader

Ersättning för nödvändiga och skäliga ombudskostnader kan betalas i ärenden där omständigheterna är sådana att ombud är nödvändigt. Det finns dock ingen generell rätt till ersättning för ombud.

Statens skaderegleringsnämnd

I alla ärenden där den medicinska invaliditetsgraden är 10 % eller mer prövar vi ärendet i Statens skaderegleringsnämnd, vilket är vår motsvarighet till Trafikskadenämnden. Nämndens ledamöter tillsätts av regeringen och består av jurister och försäkringsexperter.

Mer information om Skaderegleringsnämndens arbete:
Skaderegleringsnämnden 

Vill du anmäla en skada?

Skadeanmälan motorfordon, personskada i trafik

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Statens fordonsförsäkring

Preskriptionsregler

Den som vill ha ersättning enligt den här lagen måste väcka talan inom tio år från skadehändelsen.

Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att försäkringsgivaren har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket.

Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5§ skadeståndslagen (1972:2079) får talan dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

(Trafikskadelagens regler om preskription för trafikskada som inträffat från och med år 2015)
 
22 september 2017