Studier

Studenter på universitet och högskola

Statens försäkringar gäller för studenter vid universitet och högskola i Sverige, för studenter vid utlandsstudier och för inresande utbytesstudenter samt avgiftsbetalande studenter. (Det finns även en försäkring som riktar sig till avgiftsbetalande studenter, så kallade tredjelandsstudenter.) 

Stipendiefinansierade doktorander

För stipendiefinansierade doktorander finns en försäkring som gäller när doktorandens stipendier upphör på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Studerande vid YH (KY)

Det finns tre försäkringar för studerande vid yrkeshögskolan (YH) eller vid en kvalificerad yrkesutbildning (KY), personskade-, ansvars- och Student UT-försäkring.

Erasmus Mundus

Erasmus Mundusstudenter läser sitt mastersprogram på universitet och högskola i minst två olika europeiska länder. Kammarkollegiets Erasmus Mundusförsäkring tillgodoser minimikraven för sjuk- och olycksfallsförsäkring för de här studenterna när ett svenskt universitet har försäkringsansvaret. 

Studerande till brandman och polis

Studenter under utbildning vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och studenter som genomgår en polisutbildning är försäkrade via Kammarkollegiet. Försäkringen gäller under skoltid och på resa till och från skolan.

Elever på gymnasiets yrkesprogram

Kammarkollegiet ansvarar för en försäkring som vänder sig till elever på gymnasieskolans yrkesprogram (arbetsplatsförlagt lärande, APL), med minst 15 veckors praktik per läsår. Försäkringen gäller skador som uppstår under praktiken.

21 augusti 2018