Studerande på yrkeshögskolan

Det finns tre försäkringar för studerande vid yrkeshögskolan (YH): personskadeförsäkring, ansvarsförsäkring och Student UT-försäkring.

Personskadeförsäkringen för YH-studerande

Personskadeförsäkringen ger YH-studerande ett skydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd.

Vill du anmäla en skada?

Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. I vissa speciella fall omfattar försäkringen även sjukdom som man får via smitta. Ett exempel är om studenten smittas av något ämne i samband med studier i ett laboratorium.

Försäkringen tecknas och betalas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Skadeanmälan personskada studerande YH 

Försäkringsvillkor

Villkor personskadeförsäkring YH-studerande 2010

Ansvarsförsäkringen för YH-studerande 

Den här försäkringen gäller för YH-studerande under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) som bedrivs i Sverige.

Vill du anmäla en skada?

Försäkringen omfattar skada som en YH-studerande tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare där utbildningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbetsgivaren eller företagaren får betala enligt skadeståndslagen om en YH-studerande vållar en skada.

Försäkringen tecknas och betalas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Skadeanmälan ansvarsskada för studerande vid yrkeshögskolan (YH)

Försäkringsvillkor

Villkor ansvarsförsäkring för YH-studerande 2011

Student UT-försäkringen för YH-studerande 

Student UT-försäkringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Alla YH-studerande som gör sin LIA utomlands täcks av Student UT Samling genom Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vill du anmäla en skada?

Försäkringsskyddet gäller även när studenten reser till och från landet för LIA:n. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Student-UT är en samlingsförsäkring som tecknas av Myndigheten för yrkeshögskolan.  Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella YH-studentförsäkringen i Sverige. Försäkringen gäller dygnet runt.

Skadeanmälan för studenter som studerar eller praktiserar utomlands (försäkringen student IN och student UT)

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Student UT som gäller från och med 2018-01-01

Försäkringsvillkor Student UT som gäller för tiden 2015-01-01--2017-12-31 

Internationell assistans

Om du är i behov av internationell assistans kontakta: 
Falck Global Assistance

För handläggare

Försäkringsintyg (Insurance Certificate)  

18 maj 2018