Konsultansvar

Konsultansvarsförsäkringen omfattar det skadeståndsansvar som kan uppkomma i en myndighets konsultverksamhet

Med konsultverksamhet avses verksamhet där myndigheten enligt ett skriftligt avtal med en extern beställare mot ersättning upprättar och tillhandahåller beräkningar, ritningar, beskrivningar eller rapporter eller lämnar råd eller anvisningar.

Försäkringen omfattar med vissa undantag det ansvar som föreskrivs i ABK 96 och ABK 09.

Vill du anmäla en skada?

Skadeanmälan ansvarsskada verksamhetsrelaterade försäkringar

Försäkringsvillkor

Villkor konsultansvarsförsäkring som gäller från och med 1 april 2018
Villkor konsultansvarsförsäkring som gäller från och med 1 april 2004

03 maj 2018