Verksamhet

Verksamhetsförsäkringen kan beskrivas som en företagsförsäkring för statliga myndigheter och består av tre delar: egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring och ansvarsförsäkring.

Egendomsförsäkring

Försäkringen är en allriskförsäkring som omfattar all egendom som myndigheten har i Sverige, alltifrån kontorsinredning till fastigheter. Vid skada ersätts kostnaden för att återskaffa likvärdig egendom alternativt reparera den egendom som skadats. Egendom som inte återställs ersätts utifrån marknadsvärdet vid skadetillfället.

Följdskadeförsäkring 

Försäkringen ersätter vissa merkostnader och bortfall av täckningsbidrag som kan uppstå vid en ersättningsbar egendomsskada.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar myndighetens skadeståndsansvar för skada som myndigheten har vållat genom oaktsamhet. Försäkringen gäller inte om myndigheten har vållat skadan uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Vill du anmäla en skada? 

Skadeanmälan för Egendoms- och följdskada vid verksamhetsrelaterade försäkringar

Skadeanmälan Ansvarsskada verksamhetsrelaterade försäkringar

Tilläggsförsäkringar

Myndigheten har möjlighet att teckna följande tilläggsförsäkringar:

  • Utland för egendom utanför Sveriges territorialgräns
  • PVF för pengar, värdehandlingar och andra finansiella tillgångar inom respektive utanför Sveriges territorialgräns
  • Konst för konstföremål inom respektive utanför Sveriges territorialgräns
  • Museala föremål för museala föremål som förvaras hos myndigheten eller annan statlig myndighet
  • Annans egendom för egendom som ägs av annan än myndigheten
  • TIK för tillfälligt inlånade konst- och museala föremål.

Försäkringsvillkor

Villkor verksamhetsförsäkring 2016

09 januari 2018