Inkomstgarantier för konstnärer

Kammarkollegiet betalar ut inkomstgarantier till de konstnärer som beviljats detta stöd enligt förordning 1976:504 om inkomstgarantier för konstnärer.

En konstnär som tidigare beviljats inkomstgaranti utses årligen under sin återstående livstid åter till innehavare av inkomstgaranti, om inte synnerliga skäl talar emot det. Det är styrelsen för Sveriges Författarfond och Konstnärsnämnden som utser dessa innehavare.

Riksdagen har beslutat att från och med år 2010 avveckla statlig inkomstgaranti för konstnärer genom att inte längre ge sådan till ytterligare personer.

Det högsta belopp som årligen kan betalas ut från inkomstgarantin är fem gånger prisbasbeloppet. Beloppet minskas med innehavarens övriga årsinkomst upp till ett prisbasbelopp och med 75 procent av årsinkomsten i övrigt.

Med årsinkomst menas den fastställda förvärvsinkomsten, justerad med över- eller underskott av kapital, året före det kalenderår inkomstgarantin avser. Avdrag görs också med den inkomstgaranti som kan ha ingått i den fastställda förvärvsinkomsten.

I följande fall ska särskild ansökan om inkomstgaranti göras:

  1. Om innehavaren inte beskattats, inte varit bosatt här i landet eller inte varit bosatt här i landet under hela det beskattningsår som den fastställda förvärvsinkomsten avser, ska inkomstgarantin beräknas efter innehavarens faktiska inkomst under samma beskattningsår med avdrag för den inkomstgaranti som kan ingå däri.
  2. Om innehavaren kan visa att inkomsten under kalenderåret efter avdrag för inkomstgarantin kan väntas bli väsentligt lägre än den årsinkomst som normalt ligger till grund för beräkningen av inkomstgarantin, ska det lägre beloppet anses som innehavarens årsinkomst.

Mer information återfinns i blanketten "Särskild ansökan om inkomstgarantier för konstnärer".

31 juli 2018