Intäktsredovisning av partiers finansiering

Innehållet på den här sidan gäller lagen om insyn i partiers finansiering från 2014.

Senast den 1 juli varje år ska partier ha skickat in intäktsredovisning till Kammarkollegiet. När en intäktsredovisning kommit in offentliggör vi uppgifterna.

En ny lag om ökad insyn i partiers finansiering gäller från och med 1 april 2018.
Läs mer om övergångsbestämmelserna

Redovisning eller anmälan

Alla intäkter som rör partiers politiska verksamhet ska redovisas:

  • bidrag
  • finansiella intäkter och
  • andra intäkter som finansierar den politiska verksamheten. 

Av redovisningen ska det tydligt framgå vilka medel som kommit verksamheten till godo och varifrån medlen kommer.

Om ett parti har tagit emot ett bidrag till ett värde som överstiger ett halvt prisbasbelopp (det vill säga 22 750 kr enligt 2018 års nivå) ska även bidragets storlek, vad det består av och bidragsgivarens identitet redovisas.

Om summan av de belopp som ska redovisas understiger ett halvt prisbasbelopp ska partiet göra en anmälan om detta till Kammarkollegiet. I det här fallet krävs ingen intäktsredovisning endast en anmälan. 

När du lämnar en anmälan behöver du inte bifoga blanketterna avseende intäktsredovisning.

Instruktion för redovisning och anmälan

1. Ladda upp Excelformuläret Intäktsredovisning avseende parti. Det använder du för att redovisa hur partiet har finansierat sin politiska verksamhet. Av redovisningen ska det tydligt framgå vilka medel som kommit verksamheten till godo och varifrån medlen kommer. 
Intäktsredovisning avseende parti (KAM11001)
 

2. Logga in på vår e-tjänst och följ instruktionerna
Redovisning för 2017 är klar.
Ta del av partiernas intäktsredovisningar här
Redovisning för 2018 ska göras senast den 1 juli 2019. Länk till redovisningssidan publiceras här i maj 2019.

3. Bifoga, i de olika stegen, alla relevanta dokument. 
4. Skicka in uppgifterna genom att signera elektroniskt.
 

Tröskelvärde

Med tröskelvärde avses i lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier hälften av det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken som gäller vid utgången av det räkenskapsår eller kalenderår som partiet är bokföringsskyldigt.

Tröskelvärdet för 2018: 22 750 kronor
Tröskelvärdet för 2017: 22 400 kronor
Tröskelvärdet för 2016: 22 150 kronor
Tröskelvärdet för 2015: 22 250 kronor

Informationen på den här sidan gäller för intäktsredovisning till och med den 31 mars 2018.

Från och med 1 april 2018 gäller den nya lagen om ökad insyn i partiers finansiering. Läs mer om den på vår webbplats,
Ökad insyn i partiers finansiering

14 september 2018