Hur bidrag och intäkter ska redovisas

De här tre matriserna visar hur olika typer av intäkter ska redovisas beroende på beloppens storlek.

Prisbasbelopp=pbb 

Bidrag från privatpersoner, företag, organisationer med mera 

 
Upp till och med 0,005 pbb
Över 0,005 upp till 0,5 pbb
Över 0,5 pbb
 
227 kr
227 – 22 750 kr
22 750 kr
Bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder
Den totala summan av bidragen ska anges särskilt i intäktsredovisningen, inklusive anonyma bidrag
Storleken av följande bidrag anges särskilt i intäktsredo-visningen:
  • bidrag från privatpersoner
  • bidrag från ideella föreningar inom partiet eller inom sidoorganisa-tioner till partiet
  • övriga bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslut-ningar samt stiftelser och fonder.
Uppgift om bidragsgivarens identitet, vilket slags bidrag som har lämnats och bidragets storlek anges särskilt i intäktsredovisningen för följande bidrag:
  • bidrag från privatpersoner
  • övriga bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslut-ningar samt stiftelser och fonder.

Insamlingar, lotterier och övriga intäkter 

Intäkter från insamling av kontanter
Varje insamling ska anges var för sig med uppgift om:
  • det totala insamlade beloppet
  • tid och plats för insamlingen.
Intäkter från lotterier som inte kräver tillstånd


Intäkter från lotteri som kräver tillstånd från Lotteriinspektionen
 
Summering av det totala beloppet.


Summering av det totala beloppet + antalet sålda lotter och pris per lott.
 
Övriga intäkter
 
Här ska ni ange vad intäkterna huvudsakligen avser.
 

Intäkter i närstående verksamhet som bolag och stiftelser

Om partiet har bestämmande inflytande över ett bolag eller en stiftelse eller bedriver verksamhet i annan form ska du även redovisa insamlingar av kontanter och bidrag från enskilda som kommit stiftelsen eller bolaget till godo.

Totalförbud mot anonyma bidrag över 2 275 kronor

Den utökade lagen förbjuder alla att ta emot anonyma bidrag som överstiger gränsvärdet (0,05 prisbasbelopp) 2 275 kronor år 2018.

Om du får ett anonymt bidrag måste du i första hand betala tillbaka den överstigande summan till givaren. Om det inte bedöms möjligt ska den överstigande summan betalas till Kammarkollegiet. Inbetalning ska göras senast tre månader efter utgången av det räkenskapsår eller kalenderår då bidraget togs emot.
Till mer information om anonyma bidrag

Anonyma bidrag    

 
Upp till och med 0,005 pbb
Över 0,005 upp till 0,05 pbb
Över 0,05 pbb
 
227 kr
227 – 2 275 kr
2 275 kr
Anonyma bidrag
Se tabell Bidrag från privatpersoner, företag, organisationer med mera
Antalet bidrag, storleken av varje bidrag och den totala summan av bidragen anges särskilt i intäktsredovisningen.
Anonyma bidrag till den del värdet överstiger 0,05 pbb får inte tas emot.
05 december 2018