Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar integreras sedan många år helt i förvaltningen av värdepapper och tillämpas inom hela Kammarkollegiets tjänsteutbud. 

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som en förutsättning för långsiktig tillväxt. Företag som förmår balansera ekonomi, ekologi och socialt ansvar har goda möjligheter till hög, långsiktig avkastning. Som ansvarsfull investerare har vi en uppgift att identifiera och uppmuntra företag som strävar efter denna balans samt att påverka de företag som inte gör det.

Arbetet med att välja innehav till våra portföljer sker i flera steg. Det första steget är norm- och sektorscreening för att identifiera vilka bolag som är investerbara. Därefter kommer den positiva urvalsprocessen, där vi analyserar hur bolagen hanterar de, miljömässiga, sociala och affärsetiska spörsmålen.

Processen leder fram till att ESG-faktorerna finns väl integrerade i investeringsbesluten. ESG betyder Environment (miljö), Social (samhälle) och Governance (bolagsstyrning). Miljöfrågor och sociala frågor hanterar spörsmål om förhållandet mellan bolaget och andra intressenter i samhället, exempel på frågor som behandlas är resursanvändning och mänskliga rättigheter. I bolagsstyrningsfrågor behandlas förhållandet mellan bolag och aktieägarna, exempelvis affärsetik.

18 augusti 2017