Aktieindexkonsortiet Äpplet

Äpplet är ett indexkonsortium som till skillnad från de vanligen förekommande indexfonderna är likaviktat snarare än marknadsvärdesviktat. Det innebär att innehaven, som speglar aktierna ingående i ett brett börsindex på den svenska börsen, har samma vikt i index.

Konsortiets strategi är att ge varje bolag, cirka 70 stycken, lika hög vikt (cirka 1,5 procent). Det betyder att större bolag får lägre vikt, och således mindre bolag en högre vikt, än i ett marknadsvärdesviktat index. Innebörden av detta är att den förväntad avkastning och även riskjusterad avkastning ökar.

Avkastningsmål och investeringspolicy

I slutet av januari startade vi det här ”lika-viktade” svenska aktiekonsortiet i samarbete med Göteborgs universitet. Konsortiets strategi är att ge varje bolag, drygt 70 stycken, lika hög vikt (cirka 1,4 procent). Aktier väljs från OMX Stockholm Benchmark (OMXSBGI) som innehåller cirka 80-90 av de största och mest handlade bolagen på Stockholmbörsen och är konstruerat för att fånga utvecklingen alla börsbolag (NASDAQ OMX Stockholm). Det betyder alltså att större bolag får lägre vikt än i ett marknadsviktat index. Däremot är det inte en ”småbolagsprodukt” eftersom även större bolag ingår i portföljen.

Det ska även noteras att det är en ”indexplacering” i den bemärkelsen att bolag väljs på ett objektivt sätt utan hänsyn till värdering. I USA är denna typ av placering väsentligt mer vanlig än i Europa. Historiken visar med tydlighet att ett likaviktat index – över tid – utvecklas väsentligt bättre än ett marknadsviktat index, vilket framgår i nedanstående figur.

En ansvarsfull investering

Det etiska urvalet följer Svenska kyrkans policy på nationell nivå vad gäller negativ screening. Bolag som inte kvalificerar utifrån den etiska normen väljs bort.

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för god avkastning och långsiktig tillväxt. Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av aktier. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen. Konsortiet har för avsikt att följa Svenska Kyrkans finanspolicy angående ansvarsfulla investeringar.

17 augusti 2017