Aktieindexkonsortiet Utland

Aktieindexkonsortiet Utland förvaltas passivt eller indexnära med inriktning på att ge en avkastning i linje med ett globalt index exklusive utvecklingsländer. Målsättning med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som presterar i nivå med jämförelseindex.

 Det utländska aktiekonsortiet består av en externt förvaltad global etiskt indexfond.Jämförelseindex är MSCI World Net och den förväntade utdelningen är cirka 2-3 procent. Fonden är etisk granskad av GES Investment Service. Granskningen sker med hjälp av negativ screening, vilket innebär att bolag med verksamhet > 5 procent av omsättningen i krigsmaterial, tobak, alkohol, spel och pornografi exkluderas.

Vad innebär global indexförvaltning?

En indexexponering innebär att förvaltningen sker utifrån ett på förhand bestämt regelverk. Indexförvaltningen ger placeraren ett effektivt beta  och en marknadsavkastning till låg aktiv risk, tracking error på cirka 0,2. Fonden använder ett brett index som innebär att medelstora och småbolag finns med. Eftersom utvecklingsländer, som normalt har en högre kursrörlighet, inte inkluderats i indexet blir avkastningen stabilare. Fonden har en öppen valutarisk som bidrar till diversifiering. Indexförvaltning innebär en enkel kostnadseffektiv exponering.

Aktieindexkonsortiet Utland investerar enligt Kammarkollegiets policy för etik och miljö.

29 november 2018